Lunds universitet, Fysiska Institutionen, Synkrontronljusfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för synkrotronljusfysik (www.sljus.lu.se) har under de senaste åren varit den snabbast växande delen av fysiska institutionen, med för närvarande mer än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material, särskilt på ytor och gränssnitt eller fria molekyler och kluster. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett spektrum av synkrotronbaserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi/avbildning och röntgendiffraktion/avbildning. Mycket av detta arbete utförs vid nationella MAX IV-laboratoriet (www.maxiv.lu.se/) i Lund som tillhandahåller den världsledande synkrotronljuskällan MAX IV med forskningsinstrument för forskare från Sverige och övriga världen.  Vi har också Sveriges största anläggning för svepprobmikroskopi.

NanoLund (www.nano.lu.se) är centret för nanovetenskap vid Lunds universitet. Idag utgör NanoLund den största miljön för nanovetenskap i Sverige med omkring 270 doktorander och forskare från tre fakulteter (Lunds tekniska högskola samt de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna). Centret driver Lund Nano Lab som är ett högklassigt renrum för syntes, bearbetning och karakterisering av halvledarnanostrukturer.

Arbetsuppgifter

Projektet omfattar design, modellering, realisering och karakterisering av grundläggande komponenter och begrepp för informationsbehandling med hjälp av ljus och nanostrukturer. Projektet kommer att ha två huvudriktningar: Genom att använda modeller av insektshjärnan som grund, kommer komponenter baserade på III-V nanotråds-teknik att användas för att replikera funktionalitet som tex. navigering. Femtosekundsljuspulser kommer att användas för att styra elektroner i nanostrukturerade halvledarkomponenter som möjliggör informationsbehandling vid extremt höga hastigheter och med låg energiförbrukning. Projektet kommer att omfatta både teoretiskt och experimentellt arbete. Teoretisk modellering görs som ett första steg för att designa nano-optiska element som har relevant ljusabsorption, emission, förstärkning och spridningsegenskaper. Modellering förväntas vara avgörande under både design och analysfaser av projektet. Nanostrukturer och tillverkningsmetoder som används för överlägsna solceller och lysdioder kommer då att användas som grund för experimentarbetet. Vidare kommer elektriska mätningar i kombination med avancerade laserljuskällor att användas för att utforska funktionen hos nanokomponenterna såväl som den grundläggande fysiken som berörs. Projektet kan också ha en materialkarakteriseringsaspekt. Arbetet kommer att ske i samarbete med experter inom fotonik och elektronik och syntes på nanoskalan, avancerade lasrar och karakterisering.

Doktoranden kommer att jobba inom NanoLund (www.nano.lu.se), ett världsledande forskningscenter som involverar mer än 270 forskare från olika discipliner inom nanovetenskap och nanoteknik. Det kommer också att involvera forskare och instrument från Lund Laser Center (www.llc.lu.se). 

Arbetet kommer att utföras i samarbete med flera andra forskare vid institutionen. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagandet i forskarutbildningskurser. Deltagande i forskarskolor, t.ex. om nanovetenskap eller avancerad mikroskopi, är möjligt.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 1. avlagt examen på avancerad nivå,
 2. eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik, teknisk fysik, nanoteknologi eller liknande),
 3. eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 1. minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet,
 2. eller Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik, nanoteknologi eller närliggande ämnesområde,
 3. eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder/meriter er erfarenhet / kunskap kring:

 1. Modellering av halvledar-heterostrukturenheter för ljusinteraktion.
 2. Utveckling och/eller användning av elektrisk mätning av optoelektroniska komponenter i kombination med avancerade ljuskällor som femtosekundlasrar.
 3. Tillverkning av elektroniska komponenter på nanoskalan.
 4. Andra karakteriseringstekniker eller ultrasnabb laserteknologi som är relevant för projektet

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet, liksom kreativitet och nyfikenhet.

Villkor

En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1490
Kontakt
 • Anders Mikkelsen, +46462229627
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-05-06
Sista ansökningsdag 2019-06-02

Tillbaka till lediga jobb