Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som biträdande universitetslektor i  aerosolteknologi med inriktning mot aerosolmasspektroskopi med placering tills vidare vid institutionen för designvetenskaper, avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi.


Ämne
Aerosolteknologi med inriktning mot masspektroskopi.

Särskild ämnesbeskrivning
Inom ämnesområdet aerosolteknologi ska särskilt fokus läggas på avancerad mätteknik, i synnerhet ”in-situ” mätningar där aerosol karaktäriseras i realtid utan insamling. I anställningen ska forskningen huvudsakligen beröra aerosol-partiklars fysikaliska och kemiska egenskaper. Aerosol-masspektrometri för bestämning av aerosolers påverkan på människors hälsa och klimat är tjänstens huvudsakliga fokus.


Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

I arbetsuppgifterna ingår:
• vetenskapligt arbete/forskning
• att förvalta och utveckla forskningen inom ämnesområdet
• att kommunicera forskning till intressegrupper och allmänhet
• att handleda/biträda i handledningen av studenter på olika nivåer, huvudsakligen doktorander
• att aktivt skapa kontakter och bygga nätverk för att befrämja forskning om luftburna partiklar inom universitetet och mellan olika lärosäten och forskningsgrupper i industrialiserade länder och i utvecklingsländer
• att aktivt bidra till arbetet med att söka forskningsfinansiering
• att undervisa, arbeta med kursutveckling och med kursledarskap på grund-, avancerad-, och forskningsnivå inom ämnesområdet. 

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:
• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
• Mycket goda färdigheter i aerosolmasspektrometri

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:
• God förmåga att utveckla och genomföra forskning.
• Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter
• Visad god förmåga att självständigt planera, genomföra, publicera och analysera vetenskapliga studier inom ämnesområdet.
• Erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet.
• Internationellt och nationellt nätverk med forskare inom ämnesområdet.
• Dokumenterad handledning av doktorander som ägnar sig åt aerosolmasspektrometri.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom avdelningen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 4 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan:
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: https://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/


*****************************************************************


Befordran till universitetslektor i aerosolvetenskap med inriktning mot aerosolmasspektroskopi

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:
• Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
• Pedagogisk skicklighet.
• Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:
• God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
• Kunna visa på forskning utifrån eget ansvar och egna idéer i samar-bete med forskargruppen.
• Kunna visa på självständighet efter doktorsexamen, t ex genom förny-else av, och/eller breddning av, forskningsinriktning, redovisning av tillsammans med forskargruppen sökta externa forskningsanslag, utö-kad samverkan med andra forskare samt nationell och internationell synlighet.
• Kunna visa på ett aktivt deltagande i ämnesområdets utveckling.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:
• God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
• God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
• Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
• Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1495
Kontakt
  • Anders Gudmundsson, +46462224075, anders.gudmundsson@design.lth.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2019-05-14
Sista ansökningsdag 2019-06-04

Tillbaka till lediga jobb