Lunds Universitet, Fysiska Institutionen, Synkrotronljusfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för synkrotronljusfysik (www.sljus.lu.se) är en del av Fysiska institutionen, med ca 50 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material, särskilt nanostrukturer. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett spektrum av synkrotronbaserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi/avbildning och röntgendiffraktion/avbildning. Vi har också Sveriges största anläggning för svepspetsmikroskopi (www.sljus.lu.se/spm).

MAX IV-laboratoriet(www.maxiv.lu.se) är en nationell forskningsanläggning som tillhandahåller den världsledande synkrotronljuskällan MAX IV med forskningsinstrument för forskare från Sverige och övriga världen. Här forskas inom bland annat materialvetenskap och nanoteknologi.

NanoLund (www.nano.lu.se) är centret för nanovetenskaper vid Lunds universitet. Idag utgör NanoLund den största miljön för nanovetenskaper i Sverige med omkring 270 doktorander och forskare från tre fakulteter (Lunds tekniska högskola samt de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna). Centret driver Lund Nano Lab som är ett högklassigt renrum för syntes, bearbetning och karakterisering av halvledarnanostrukturer.

Arbetsuppgifter

Syftet med projektet är att studera tekniskt relevanta halvledarnanostrukturer och att få en omfattande förståelse av deras ytor. Strukturell, elektronisk och kemisk information ner till atomärskalan kommer att erhållas från statiska strukturer och även under operando-förhållanden eller under modifiering av ytan. Nanotrådar som utvecklats vid NanoLund för användning i fotovoltaik eller elektronik kommer att vara i fokus, men ytor av andra nanostrukturer kommer också att studeras.

Inom detta projekt skall doktoranden använda svepspetsmikroskopi, både sveptunnelmikroskopi (STM) och atomkraftmikroskopi (AFM), för att studera olika egenskaper av ytor och gränssnitt av nanostrukturer ner till atomär nivå. Kompletterande experimentella metoder omfattar fotoelektronspektroskopi, i ultrahögt vakuum eller nära atmosfärstryck för att studera de kemiska reaktionerna, och röntgendiffraktion och -avbildning.

Forskargruppen har idag tillgång till tre atomkraftmikroskop och fem svepspetsmikroskopisystem i ultrahögt vakuum, varav flera är utrustade med elektriska kontakter för in situ-studier av elektroniska komponenter. I utrustningen ingår ett nytt STM för mätningar vid låga temperaturer (10 K). Dessutom kommer experiment utföras vid MAX IV-laboratoriet i Lund och vid andra internationella synkrotronljusanläggningar och centra för svepspetsmikroskopi. Experimenten kommer också att omfatta användning av andra moderna nanokarakteriseringstekniker.

Doktoranden förväntas använda befintlig utrustning och utveckla nya metoder för att utforska ytor av nanostrukturer in situ, d.v.s. samtidigt som nanostrukturen agerar som en elektronisk komponent, eller under ytmodifiering. Arbetet kommer att utföras i samarbete med flera andra forskare vid institutionen. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagandet i forskarutbildningskurser. Deltagande i forskarskolor, t.ex. om nanovetenskap eller avancerad mikroskopi, är möjligt. Projektet stöds av stora bidrag från Vetenskapsrådet.

Handledare för projektet är Rainer Timm och Anders Mikkelsen.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 1. avlagt examen på avancerad nivå,
 2. eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister-/masters-/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande),
 3. eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 1. minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet,
 2. eller Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde,
 3. eller magister- eller mastersexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder/meriter:

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet, liksom kreativitet och nyfikenhet.

För denna anställning är erfarenhet av högupplöst atomkraftmikroskopi eller sveptunnelmikroskopi eller studier av halvledares ytor viktigt. Förmåga för skickligt laboratoriearbete är nödvändig, inklusive avancerad mikroskopi och ultrahögvakuumteknik. Erfarenhet av att arbeta på synkrotronljusanläggningar är av ytterligare fördel. Erfarenhet med vetenskaplig samverkan med forskare från andra discipliner och från andra länder är av värde.

Villkor

En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1554
Kontakt
 • Rainer Timm, +46 46 222 82 94
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-05-08
Sista ansökningsdag 2019-06-09

Tillbaka till lediga jobb