Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för synkrotronljusfysik (www.sljus.lu.se) har under de senaste åren varit den snabbast växande delen av fysiska institutionen, med för närvarande mer än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material, särskilt på ytor och gränssnitt eller fria molekyler och kluster. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett spektrum av synkrotronbaserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi/avbildning och röntgendiffraktion/avbildning. Mycket av detta arbete utförs vid nationella MAX IV-laboratoriet (www.maxiv.lu.se/) i Lund som tillhandahåller den världsledande synkrotronljuskällan MAX IV med forskningsinstrument för forskare från Sverige och övriga världen.  Vi har också Sveriges största anläggning för svepprobmikroskopi.

Lund Attosecond Science Center (LASC, http://www.atomic.physics.lu.se/lasc) är ett världsledande forskningscenter inom attosekundsvetenskap och involverar mer än 20 forskare från olika discipliner som arbetar med ultrasnabb vetenskap och attosekundsteknik. LASC är idag Sveriges största forskningsmiljö för studier av ultrasnabb dynamik hos materia, och tillhör Lunds Lasercentrum (LLC) som är anslutet till Laserlab Sweden och Laserlab-Europe. Vid LASC finns state-of-the-art attosekundsljuskällor med intensiva XUV-pulser (~μJ pulsenergi vid 10 Hz), avstämbara XUV-pulser (vid 1 kHz) eller ultrakorta pulser med hög repetitionshastighet (200 kHz), som gör det möjligt att studera elektronrörelser i atomer, molekyler och nanosystem.

MAX IV-laboratoriet (www.maxiv.lu.se) är en nationell forskningsanläggning som tillhandahåller den världsledande synkrotronljuskällan MAX IV med forskningsinstrument för forskare från Sverige och övriga världen. Här bedrivs bland annat forskning på små kvantsystem.

Arbetsuppgifter

Syftet med projektet är att undersöka den ultrasnabba dynamiken hos processer i små kvantsystem, som atomer, molekyler eller kluster, med hjälp av avancerade tre-dimensionellt rörelsemängsavbildande elektron- och jonspektrometrar. Ett särskilt fokus ligger på fotojonisationsprocesser i atomer med flera elektroner, med målet att öka vår förståelse för elektronkorrelation och kvantmekaniska egenskaper hos korrelerade fermioner. I projektet ska doktoranden arbeta med experiment och utveckla metoder for att studera ultrasnabba processer bortom enkel fotojonisation med attosekundsljuskällor och i viss mån frielektronlasrar. Specifika ämnen för projektet inkluderar:

 • Studier av ultrasnabb dynamik med attosekundpulser i atomer eller mer komplexa kvantsystem,
 • Undersökning av växelverkan mellan två elektroner i ett laserfält,
 • Utveckling av experimentella mättekniker som är känsliga för specifika spin-tillstånd.

Forskargruppen har också tillgång till tre fullt fungerande rörelsemängdsavbildande elektron- och jonspektrometrar, av vilka två finns vid avancerade ljuskällor som LASC och MAX IV-laboratoriet. Grundläggande arbete kommer att ske i samarbete med LASC. Dessutom kan experimenten utföras vid frielektronlasrar eller internt i vårt laboratorium vid Fysiska institutionen för att utveckla och testa nya tekniker innan experimenten utförs med attosekundsljuskällor.

Doktorandtjänsten tillhör projektet ”Kronoskopi av elektronvågpaket för studier av sammanflätade kvanttillstånd och tidsordningen i kvantprocesser”, som är ett samarbete mellan universiteten i Lund, Göteborg och Stockholm. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med flera andra forskare vid Fysiska institutionen. Det finns goda möjligheter till samarbete med teoretiska grupper vid avdelningen för Matematisk Fysik vid Fysiska institutionen.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt och framgångsrikt deltagandet i forskarutbildningskurser. Deltagande i forskarskolor (t.ex. inom ultrasnabb vetenskap) är möjligt.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå,
 • eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande),
 • eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 1. minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet,
 2. eller Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde,
 3. eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav. 

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. programmeringsförmåga eller kunskap inom elektronik.

Övriga bedömningsgrunder/meriter:

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet, liksom kreativitet och nyfikenhet. Erfarenhet av vetenskaplig samverkan med forskare från andra discipliner och från andra länder är viktig.

För denna anställning är erfarenhet i attosekunds- eller ultrasnabb vetenskap en merit. Skicklighet i laboratoriearbete är viktigt, inklusive användning av avbildande elektronspektrometrar, masspektrometrar och (ultra)högvakuumteknik. Erfarenhet av att arbeta på attosekundsljuskällor och/eller med lasrar är en ytterligare fördel.

Villkor

En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1625
Kontakt
 • Mathieu Gisselbrecht, +46 46 222 82 75
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-05-08
Sista ansökningsdag 2019-06-09

Tillbaka till lediga jobb