Lunds universitet, LTH, Institutionen för kemiteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Institutionen för Kemiteknik vid Lunds universitet bedriver utbildning för främst blivande civilingenjörer vid LTH inom Kemiteknik, Bioteknik, Ekosystemteknik och Väg och vattenbyggnad. Inom forskarutbildningsämnet Kemiteknik studeras reaktionsteknik, separationsteknik och katalys, läkemedelsprocesser, bioraffinaderier och andra tillämpningar. Institutionen har runt 60 anställda, varav ungefär hälften är doktorander.

Ämnesbeskrivning
Membranfiltrering är en separationsprocess som främst nyttjar ämnens storleksskillnad för separation, vilket undviker behovet för fasomvandling och användning av kemikalier. Detta gör membranfiltrering till en energieffektiv separationsprocess med låg miljöpåverkan. Användningen av membranprocesser i industrin ökar stadigt i takt med att kunskapen om membranprocesser ökar och membranprocesser kommer spela en nyckelroll i framtidens bioraffinaderier. Lyckad applicering av membranfiltrering kräver goda kunskaper inom flera områden, inklusive: processdesign, transportprocesser, feedens egenskaper och membranmaterialets kemi.

En av de största användarna av biomassa i Sverige är massabruk vilka ständigt strävar efter att mer effektivt utnyttja träråvaran. Lignin är ett mycket attraktiv ämne att utvinna från massabrukens sidoströmmar på grund av den stora kvantiteten som potentiellt kan utvinnas, för användning som biobränsle och källa till aromater. Då lignin utgör hela ca 20% av vedråvaran har tillvaratagandet av ligninet en mycket stor potential att kunna ersätta fossila råvaror och bidra till övergången till ett hållbart biobaserat samhälle.

Membrangruppen vid Lunds universitet har mångårig erfarenhet av separering och upprening av lignin från strömmar som uppstår vid bearbetning av biomassa och söker nu en ny medarbetare till att fortsätta arbetet med att realisera ligninets potential. Den aktuella doktorandtjänsten kommer dels innefatta studier av membranfiltering av restströmmar som uppstår vid utvinning av lignin från svartlut. Syftet är att uppnå energibesparingar i bruken genom minskat behov av indunstning av sidoströmmarna innan återvinning av kokkemikalierna i massabrukens sodapanna.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Forskningen innehåller följande delar:

 • Orientering och sammanfattning av tillgänglig vetenskaplig litteratur inom forskningsområdet,
 • Etablering av tekniker för att integrera alla viktiga processteg vid en experimentell uppställning,
 • Applicering och optimering av membranprocesser i bioraffinaderi-applikationer,
 • Uppskalning av processen samt att utföra pilotstudier i fabriksmiljö,
 • Kommunikation av erhållna resultat genom publicering av vetenskapliga artiklar

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Kemiteknik uppfyller den som har:

 • ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Mycket god muntlig och skriftlig färdighet på engelska.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av nedströmsprocesser, såsom membranprocesser.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1640
Kontakt
 • Frank Lipnizki, frank.lipnizki@chemeng.lth.se, +46462228292
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-05-09
Sista ansökningsdag 2019-05-30

Tillbaka till lediga jobb