Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för matematisk fysik är gemensam för naturvetenskaplig och tekniska (LTH) fakulteterna och är en del av fysiska institutionen. Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik, vilket innefattar teoretisk kärnstrukturfysik, nanometerfysik, kvantinformation, atom-teori och materialmodellering, med flera samarbeten både internationellt och inom Lunds Universitet. 

Arbetsuppgifter

Projektbeskrivning: I elektroniska system på nanometerskalan spelar fluktuationer av olika fysikaliska storheter en betydande roll. Detta gäller både termiska fluktuationer och fundamentala, kvantmekaniska fluktuationer. Den snabba teknologiska utvecklingen av kontrollerbara nanosystem, tillsammans med den teoretiska utvecklingen av nya, exakta icke-jämviktsrelationer för fluktuerande storheter, har därför lett till ett ökat intresse för termodynamik på nanoskalan. Speciellt intresse har riktats mot den teoretiska beskrivningen av termodynamiken i system där de fysikaliska egenskaperna bestäms av kvantfysiken, den så kallade kvanttermodynamiken. Kvanttermodynamiken är av fundamentalt teoretiskt intresse men spelar också en central roll i beskrivningen av nya tillämpningar baserade på kvantfysik, inom kvantteknologi. Doktorandprojektet består av att undersöka, beskriva och modellera ett antal fenomen och egenskaper hos nanosystem som kan beskrivas med teoretiska metoder inom kvanttermodynamiken.

Förväntade arbetsuppgifter: Doktoranden förväntas utföra teoretiskt arbete inom kvanttermodynamiken, med fokus på elektroniska egenskaper hos nanosystem. Det kommer att handla om att utveckla teoretiska modeller för och beskrivnigar av transport och fluktuationer av laddning och energi i olika nanosystem såsom kvantprickar, nanotrådar och kvantpunktkontakter. Arbetet kommer att bestå både av analytiska räkningar och numeriska simuleringar. De olika teoretiska verktygen kan variera mellan spridningsteori, täthetsmatristeori och olika vägintegralformuleringar av fluktuerande storheter. Ambitionen är att samarbeta med experimentella kollegor vid Lunds universitet eller internationellt. Det kommer finnas stort utrymme för doktoranden att påverka både projektens utformning och graden av analytiskt visavi numeriskt arbete, baserat på doktorandens förmåga och intresse.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt och framgångsrikt deltagandet i forskarutbildningskurser.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.
   

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga krav: Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder/meriter:

 • Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet.
 • Starkt meriterande är både kurser och kandidat/examensarbete inom teoretisk fysik, med fokus på kvantmekanik, statistisk fysik och fasta tillståndets teori. Goda programmeringskunskaper i Python elller motsvarande är också meriterande.

Villkor

En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1665
Kontakt
 • Peter Samuelsson, +46462229078
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-05-03
Sista ansökningsdag 2019-05-31

Tillbaka till lediga jobb