Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Doktorand i Innovationsteknik – med inriktning på digitala lösningar och cirkulära affärsmodeller för värdeskapande i avfallshantering

Innovationsteknik är en avdelning vid Designvetenskaper på LTH. Här forskar och undervisar vi om innovationsprocesser. Vi ser innovation som en iterativ process för att förstå, utveckla, implementera eller anpassa nya produkter och tjänster till marknaden. Detta täcker en bred och multidisciplinär domän, vilket också reflekteras i vår grupp av forskare som tittar på områden som: hälsa, förnybar energi, cloud computing, life science, informationsteknik, additiv tillverkning och handel.

Bakgrund
Betydelsen av hållbar utveckling har ökat enormt de senaste decennierna, och både akademi, industri och olika samhällsaktörer vidtar åtgärder för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Ett område som pekas ut i de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, är utvecklingen av hållbara städer. Enligt FNs avdelning för ekonomiska och sociala frågor, UNDESA, genomgår världen en dramatisk urbanisering, och 66% av världens befolkning beräknas bo i urbana områden 2050 (UNDESA, 2014). Ett område som pekas ut som speciellt viktigt för att göra städer grönare, säkrare och mer effektiva är kombinationen av avfallshantering, Internet of Things (IoT) och cirkulära affärsmodeller. Trots många mål om att bryta sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt, karaktäriseras dagens samhälle fortfarande av en linjär ekonomi, en ”slit och släng kultur”, vilken har lett till negativ påverkan på klimatet, ekosystem och människors hälsa.

Ett alternativ till linjär ekonomi är en mer cirkulär ekonomi, en ekonomi där uttag av material- och energiresurserna minskas, och resurserna istället cirkuleras i ett tekniskt kretslopp, vilket in sin tur reducerar avfallsmängderna. En cirkulär ekonomi bygger på en smartare ekonomi, ökad nyttjandegrad av produkter och längre livslängder, där delande, återanvändning, reparation, återtillverkning och återvinning är centrala komponenter.

Projektbeskrivning
Detta doktorandprojekt syftar till att identifiera hur IoT (Internet of Things, sakernas Internet) kan kombineras med cirkulära affärsmodeller för att förbättra avfallshanteringen i hållbara och smarta städer. Frågeställningar som är relevanta i projektet är: Hur kan IoT som verktyg användas för att stimulera cirkulär ekonomi inom avfallshantering? Vilka hinder och möjligheter med IoT föreligger för stimulans av cirkulära lösningar inom avfallshantering i staden och vad krävs för att vidareutveckla dessa? Vilka aktörer behöver samarbeta och hur skapas och fördelas värden mellan dessa aktörer? Vilka krav ställs på identifiering och sortering av komponenter och material? Vilka krav ställs på tekniken ex. sensorer? Hur kan man underlätta sortering för medborgarna? Vidare kommer projektet att identifiera vilka förändringar i regelverk, riktlinjer eller guider som behövs för att stödja IoT som verktyg för att stimulera cirkulär ekonomi inom avfallshantering.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller  
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Innovationsteknik uppfyller den som har:

 • Minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • Civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper strategisk och ekonomisk analys (affärsmodeller) 
 • Kunskaper om avfallshanteringssystem

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1771
Kontakt
 • Jessica Wadin, +46462220359
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-05-22
Sista ansökningsdag 2019-06-12

Tillbaka till lediga jobb