Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Inledning

Vi erbjuder möjlighet till utbildning på vetenskaplig nivå inom området oförstörande provning - OFP. Hos oss är OFP kopplat till området geofysik där man undersöker främst markens egenskaper med ljud, elektricitet och radiovågor. OFP kan sägas vara en nedskalad version av denna geofysik, då tillämpad på t ex betongkonstruktioner. Ultraljud har länge använts för att undersöka stålkonstruktioner, t ex turbinblad, men på senare år har denna metodik även börjat användas på betong, jämte andra akustiska metoder som t ex ytvågsmätning. Orsaken till de framgångsrika tillämpningarna är att det finns ett nära samband mellan betongens hållfasthet och ljudhastigheten. Även andra mätbara parametrar som dämpning och elastisk olinjäritet indikerar betongens kvalitet. En mycket stor del av det nationella kapitalet är investerat i betongkonstruktioner och ett rationellt underhåll av dessa leder till en god nationalekonomi.

Det är exempelvis från kärnkraftindustrins sida ett önskemål att kunna förlänga drifttiden för de återstående reaktorerna från planerade 40 år till 70 år eller mer. Många av de system som ingår i ett kärnkraftverk kan moderniseras successivt, men det gäller inte betongkonstruktionerna. I stället måste dessa övervakas, gärna kontinuerligt, så att förändringar kan uppmärksammas innan det blir nödvändigt med omfattande reparationsarbeten.

Vi söker nu en doktorand till projektet ”Rost i Tätplåt”. Med tätplåt avses i detta fall den helsvetsade stålplåtkonstruktion som i svenska reaktorinneslutningar är ingjuten mellan tjocka betongskikt. I princip är detta inte en korrosiv miljö, men under vissa betingelser kan så bli fallet lokalt. Plåten är c:a 8 mm tjock och dess syfte är att garantera gastäthet i händelse av sprickor i betongen. Doktoranden skall arbeta med ultraljud och de olinjära effekter allvarliga rostangrepp kan skapa, men en allsidig utbildning inom området OFP och översiktliga kunskaper inom geofysiken kommer att förmedlas genom tjänsten.

Ljudhastighet är lättast att bestämma, men olinjäritet, d.v.s. att materialet t.ex. har olika egenskaper vid tryck- och dragspänning på olika nivåer, är känsligast för materialförändringar. Detta beror på att olinjäritet kan kopplas till mikrosprickor i materialen. Av detta skäl är olinjäritet i samband med akustiska metoder ett forskningsfält som för närvarande är föremål för omfattande insatser, det är en forskningsfront.

Samspel med kärnkraftsindustrins och tillsynsmyndigheternas företrädare förväntas, varför svenskt medborgarskap är en fördel och mycket goda kunskaper och färdigheter i svenska är ett villkor för att komma ifråga för tjänsten. Innehavaren av doktorandtjänsten kommer att säkerhetsprövas då tillträde till kärnkraftanläggningar måste kunna säkerställas.

Arbetsuppgifter

Som doktorand kommer du främst att arbeta med laboratorieförsök med ultraljudutrustning. Besök i kärnkraftverk i studiesyfte och för experiment kommer att ske. De senare sannolikt i det avställda Barsebäcksverket. Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga krav

 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket god förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på svenska
 • Den sökande måste ha en god grund i fysik, matematik och statistik.
 • Dokumenterad kunskap om och erfarenhet av datorprogrammering.
 • Praktiska färdigheter såsom förmåga att planera och genomföra komplicerade och datorstyrda experiment.
 • Social kompetens är en nödvändighet för att interagera med de övriga deltagarna i forskningsprogrammet samt organisationer och företag som deltar i samarbetet.
 • Giltigt B-körkort.

Övriga meriter

 • En bakgrund inom teknisk fysik, konstruktionsteknik och elektrisk mätteknik.
 • Förmåga att systematiskt planera automatiserade mätserier med många variabler.

 
Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och engelska.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid eventuellt annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (d.v.s. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Forskarutbildningen vid Teknisk Geologi läggs upp så att en licentiatavhandling skall presenteras efter cirka 2 års verksamhet. Denna avhandling och ingående vetenskapliga artiklar kan utgöra del av doktorsavhandlingen.


Instruktioner för ansökan

Ansökan skall skrivas på svenska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen, och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1809
Kontakt
 • Gerhard Barmen, +46462229657
 • Peter Ulriksen, +46462228991
Publicerat 2020-05-11
Sista ansökningsdag 2020-06-01

Tillbaka till lediga jobb