Lund University, Faculty of Engineering, Institutionen för livsmedelsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Två doktorander i livsmedels-och formuleringsteknik med fokus på formulering av proteinläkemedel.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar experimentella och teoretiska studier baserade på naturvetenskap och teknik som syftar till att undersöka frågor av relevans för livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och angränsande sektorer samt systemaspekter av produktion och konsumtion av livsmedel i samhället.

Projektbeskrivning-Nextbioform
De två annonserade tjänsterna kommer att inriktas på formuleringen av lösningar som proteinläkemedel. Projekten kommer att knytas till Nextbioforms kompetenscentrum.

Många biologiska funktionella läkemedel når aldrig marknaden på grund av dålig stabilitet under lagring. Nextbioform är det centrum som möjliggör nya och förbättrade formuleringar som kommer att föra aktiva biologiska läkemedel till patienterna. NextBioForm kommer att bygga en hållbar plattform för innovation, utveckling av formuleringar och processtekniker för läkemedel baserade på biologiskt aktiva substanser.

Syftet med NextBioForm är att förbättra läkemedel från patient-och hälsovårds perspektiv, samt en stärkt innovationsförmåga.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Anställningen innebär också att doktoranden är involverad i NextBioform kompetenscenter och i tjänsten ingår att aktivt delta i centrats aktiviteter. Detta inkluderar samarbete med andra partners inom NextBioform och presentation av doktorandprojektet vid centermöten.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

En person uppfyller de särskilda antagnings kraven för studier på forskarnivå inom livsmedels-och formuleringsteknik om han eller hon har

 • minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå varav minst 30 högskolepoäng i form av kurser på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet och ett fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för forskningsämnet, eller
 • specifik examen t ex civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan jämförbar examen med relevans för ämnesområdet.

 Övriga krav:

 • Mycket god muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska.
 • Goda laborativa färdigheter

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Goda kunskaper i samarbete med industrin.
 • Kunskap i en eller flera av följande teknologier: NMR, AF4, neutronspridning, DLS, CD, ITC.
 • Färdigheter i några av områdena: farmaceutisk formulering, karakterisering av protein och peptider, simuleringar av protein i lösning eller kompetens inom området yt-och kolloidkemi.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1923
Kontakt
 • Marie Wahlgren, 046-2228306
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-05-29
Sista ansökningsdag 2019-06-28

Tillbaka till lediga jobb