Lunds Tekniska Högskola, LTH, Institutionen för EIT

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Inom ämnet elektroteknik bedrivs forskning inom områdena elektromagnetisk fältteori, elektronikkonstruktion, nätverk, säkerhet, signalbehandling, trådburen och trådlös kommunikation. Målet med forskningen inom området är att skapa förståelse för det grundläggande fysikaliska sammanhanget genom teoretiska och experimentella studier, samt att beskriva, ta fram och verifiera effektiva lösningar inom elektroteknik.

Arbetsuppgifter
Forskningen inom doktorandtjänsten tillhör området telekommunikation och informationsteori, med fokus på kanalkodning och iterativa mottagare.

Iterativa (turbo) mottagare, som hanterar mottagaruppgifter av olika slag, såsom avkodning, utjämning, synkronisering och detektering för flerantenn- och fleranvändarsystem, är vanligt förekommande i moderna kommunikationssystem.

Medan den optimala mottagaren är ohanterbart komplex, uppnår iterativa mottagare höga prestandavinster i förhållande till det klassiska sättet där de olika stegen i mottagaren utförs oberoende efter varandra, men med överkomlig komplexitet.

Syftet med denna forskning är att undersöka möjligheterna och begränsningarna för sådana iterativa mottagarkonstruktioner med hjälp av verktyg som lånas från modern kodningsteori och genom att ta itu med följande grundläggande frågor: Hur mycket förloras vid iterativ bearbetning jämfört med en optimal mottagare? Vilka är gränserna för vad som kan uppnås med algoritmer av låg komplexitet, och hur beror de på de ingående komponenterna? I synnerhet kommer att undersökas hur det nya konceptet för spatiell koppling kan användas för att förbättra iterativa mottagares prestanda och som verktyg för att härleda grundläggande gränser för deras asymptotiska prestanda. Arbetet innebär både en teoretisk bedömning av de studerade algoritmerna och en utvärdering med hjälp av datorsimuleringar.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Utbildning och goda kunskaper inom digital kommunikation och/eller informationsteori.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • En stark matematisk bakgrund och färdighet inom simulering av kommunikationssystem.
 • Dokumenterad kunskap eller erfarenhet inom kodnings-/modulationstekniker och/eller iterativa mottagare.
 • Erfarenhet av datorprogrammering.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2034
Kontakt
 • Michael Lentmaier, +46462224910
Publicerat 2019-05-29
Sista ansökningsdag 2019-06-19

Tillbaka till lediga jobb