Lunds universitet, IIIEE

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) är ett internationellt och tvärvetenskapligt excellenscentrum vid Lunds universitet. Vi arbetar fram kunskap om hur en övergång till fossilfria och resurseffektiva ekonomier kan utlösas på olika nivåer av styrning och ledning. Här bedrivs forskning om internationella och nationella politiska åtgärder, kommunal styrning och kommunala experiment, styrning och praxis inom företag samt konsumtionsstyrning.

Ämnesbeskrivning

Doktoranden kommer att arbeta inom området hållbar stadsutveckling med fokus på smarta elnät. Smarta elnät kopplar samman tillförsel, distribution och användning av el genom olika IT-lösningar. Doktorandprojektet har tre fokus: 1) kartlägga och analysera samverkansformer och nätverk med koppling till Smarta elnät 2) analysera affärsmodeller kopplade till Smarta elnät 3) analysera olika samverkansmodellers och affärsmodeller förutsättningar för att bidra till att skapa hållbara energisystem.

Arbetsuppgifter

Doktorandtjänsten kommer att vara placerad vid IIIEE vid LU och vara en del av ERANET projektet CLUE (Concepts, planning, demonstration and replication of Local User-friendly Energy communities). Projektet sker i internationell samverkan med Österrike, Tyskland och Storbritannies. I Sverige deltar förutom IIIEE EON, Malmö stad, RISE och flera fastighetsägare.

Syftet med CLUE är att studera hur olika delar i energisystemen kan samverka för att skapa långsiktigt hållbara lösningar. Ambitionen är att CLUE-projektet ska visa hur det är möjligt att införa lokal förnybar och intermittent energi i större skala i elnätet. Projektet ska studera om och i så fall hur det är möjligt att kapa nätets effekttoppar, och därmed minska behovet av reservkraft, som ofta är fossil. Slutligen kommer projektet analysera möjliga samarbeten för ett mer hållbart energisystem.

I projektet ska kandidaten studera hur aktörer kan samverka för att uppnå hållbara systemlösningar. Detta genom att identifiera och analysera möjliga samarbetsmodeller, samt genom att undersöka hur olika affärsmodeller kan möta de behov som uppstår.
En annan viktig frågeställning som skall studeras är användarflexibilitet för att kunna minska efterfrågan när elnätet och energisystemet är ansträngt samt alternativa abonnemang för att skapa incitament för att minska förbrukningen när elnätet är ansträngt.

Olika metoder kan användas för datainsamling och analys, såsom fallstudier, enkät, deltagande observationer, fokusgrupper, intervjuer och workshops.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har

 • en magisterexamen (eller masterexamen) i relevant, företrädesvis tvärvetenskaplig utbildning
 • examen eller en kurs som relaterar till hållbarhet eller miljöpolicy är ett krav.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

 

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt
 • God kunskap i svenska är meriterande

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande:

 • CV
 • Personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund
 • Förslag på forskningsplan (max 3 sidor) som kopplat till det beskrivna ämnet och som ligger i linje med forskningen vid IIIEE
 • examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
 • Till ansökan ska relevanta uppsatser bifogas (kandidatuppsats, masteruppsats och/eller examensarbete).

Vi uppmuntrar alla sökanden att söka till de båda utlysta tjänsterna rörande smarta elnät! Du måste då skicka in ansökan 2 gånger, en till vardera utlysning.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2049
Kontakt
 • Jenny Palm, 046 222 02 42
 • Lena Neij, 046-2220222
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-05-28
Sista ansökningsdag 2019-07-22

Tillbaka till lediga jobb