Lunds universitet, IIIEE

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) är ett internationellt och tvärvetenskapligt excellenscentrum vid Lunds universitet. Vi arbetar fram kunskap om hur en övergång till fossilfria och resurseffektiva ekonomier kan utlösas på olika nivåer av styrning och ledning. Här bedrivs forskning om internationella och nationella politiska åtgärder, kommunal styrning och kommunala experiment, styrning och praxis inom företag samt konsumtionsstyrning.

Ämnesbeskrivning

Doktoranden kommer att arbeta inom området hållbar stadsutveckling med fokus på smarta elnät och smarta städer. Smarta elnät kopplar samman tillförsel, distribution och användning av el genom olika IT-lösningar.

Doktorandprojektet har tre fokus: 1) kartlägga och analysera hur både etablerade och nya aktörer agerar och interagerar i utformningen av smarta elnät i relation till smarta städer 2) analysera hinder och möjligheter för olika aktörer att delta i utformningen av framtidens hållbara elsystem möjligheten att introducera innovativa lösningar
3) analysera hur nya aktörer upplever incitamentsstrukturer och regelverk kopplat till utformningen och användningen av smarta elsystem

Arbetsuppgifter

Flera aktörer har betydelse för hur elnäten och städer har utformats fram till idag och hur de kommer att utformas i en framtid. Energisystem i städer står i ständig transformation och framtiden lär fortsätta medföra nya former för samarbete och kunskapsutbyte mellan en rad olika aktörer. Sådant kunskapsutbyte behövs för att bygga upp erfarenheter och åstadkomma ett lärande kring nya lösningar, deras potential och risker. Nya former av samarbeten krävs för att bemöta inlåsningseffekter i tidigare tekniska och organisatoriska system. Centrala aktörer för en sådan process är offentliga organisationer (såsom kommuner, regioner, stat och EU), kommersiella aktörer (såsom producenter, tjänsteutvecklare och tjänsteleverantörer, fastighetsägare, konsulter) och civilsamhället (såsom hyresgästföreningen, miljörörelsen, energikooperativ).

För utformning av framtida hållbara energisystem är det angeläget att studera flera perspektiv kopplat till offentliga och privata aktörer på olika samhällsnivåer och geografisk utbredning. Perspektiv som är såväl samstämmiga som står i konflikt med varandra behövs i detta arbete. Det kan exempelvis vara perspektiv som relaterar till deltagande och planering i samverkan. Det kan också vara regelverks utformning (som kan agera både hindrande och stödjande), politiska kontroverser och kommersiella förutsättningar för innovativa lösningar och aktörer att etablera sig på marknaden.

Mot denna bakgrund adresserar projektet hur både etablerade och nya aktörer agerar och interagerar i utformningen av smarta elnät i relation till smarta städer .Vilka hindrande och stödjande strukturer finns för olika aktörer att delta i utformningen? Vilka aktörer har lätt att etablera sig och vilka har svårt att få tillträde till arenor där smarta elnät diskuteras? Hur och av vem lyfts frågor upp på de smarta elnätens dagordning och vilka frågor har svårt att få tillträde? Hur förändrar inträdet av nya aktörer i det smarta elsystemet incitamentsstrukturer och spelregler? Det är exempel på frågor som detta projekt kan belysa.

Olika metoder kan användas för datainsamling och analys, såsom fallstudier, enkät, deltagande observationer, fokusgrupper, intervjuer och workshops.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har

 • en magisterexamen (eller masterexamen) i relevant, företrädesvis tvärvetenskaplig utbildning
 • examen eller en kurs som relaterar till hållbarhet eller miljöpolicy.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt
 • God kunskap i svenska är meriterande

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande:

 • CV
 • Personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund
 • Förslag på forskningsplan (max 3 sidor) som kopplat till det beskrivna ämnet och som ligger i linje med forskningen vid IIIEE
 • examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
 • Till ansökan ska relevanta uppsatser bifogas (kandidatuppsats, masteruppsats och/eller examensarbete).

Vi uppmuntrar alla sökanden att söka till de båda utlysta tjänsterna rörande smarta elnät! Du måste då skicka in ansökan 2 gånger, en till vardera utlysning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2051
Kontakt
 • Jenny Palm, 046 222 02 42
 • Lena Neij, 046-2220222
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-05-28
Sista ansökningsdag 2019-07-22

Tillbaka till lediga jobb