Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialhögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Socialhögskolan bedrivs forskning om det sociala arbetets förutsättningar genom studier av välfärdspolitiska områden och sociala problem som fattigdom, försörjning, arbetslöshet och hemlöshet. Människors levnadsvillkor och situationen för de grupper som blir föremål för socialt arbete är också centrala områden. Här finner vi studier av livssituationen för äldre, missbrukare, barn och andra grupper, liksom deras uppfattningar av de interventioner de är föremål för. En omfattande del av institutionens forskning rör det sociala arbetets genomförande. Här återfinns studier av professioner, människobehandlande organisationer och civilsamhällets organisering, men också studier av interventioners utfall och olika participatoriska former av socialt arbete.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Doktoranden förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön vid Socialhögskolan. Förutom egen forskarutbildning kan innehavaren fullgöra en mindre del tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Studieplan och annan information om forskarutbildningen i socialt arbete finns att hämta på https://www.soch.lu.se/sites/soch.lu.se/files/studieplan-forskarutbildning.pdf.

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, fördelade på 75 högskolepoäng forskarutbildningskurser och 165 högskolepoäng avhandling. Undervisningen bedrivs på svenska med omfattande inslag av engelska. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Forskarutbildningen motsvarar fyra års heltidsstudier och doktoranden innehar doktorandtjänst under denna period.

Doktorandanställningen kommer att bedrivas inom ramen för forskningsprojektet ”Specialiserad omsorg för äldre med missbruk och komplexa behov - lovande praktiker eller institutionaliserad ålderism?” Ansvarig för projekten är professor Håkan Jönson, som kan ge vidare information om tjänsten. Projektets ungefärliga innehåll beskrivs under en särskild rubrik nedan. Observera att den som söker tjänsten förväntas skriva en forskningsplan som tar sin utgångspunkt i denna projektbeskrivning.   

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
1) avlagt examen på avancerad nivå,
2 )fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
3) eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Doktoranden ska förutom den grundläggande behörigheten för forskarutbildningen ha fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet socialt arbete på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Doktoranden ska också ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

De sökande förväntas behärska svenska (”skandinaviska”) på ett sätt som gör det möjligt att genomföra intervjuer med svensktalande personer, samt engelska på ett sätt som gör det möjligt att skriva vetenskapliga artiklar till internationella tidskrifter.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen och arbeta inom det planerade projektet. Särskilt avseende fästs vid den sökandes förmåga att självständigt och kritiskt bedriva samhällsvetenskapligt forskningsarbete. Grund för urval är den sökandes meriter vid ansökningstillfället, samt den forskningsplan som skisseras. För att bedöma förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen beaktas studieresultat, den sökandes skrifter, den bifogade forskningsplanen och eventuella forskningsmeriter samt relevant arbetslivserfarenhet. Åberopade meriter ska styrkas.

Doktorandprojektet

Projektet kommer att avrapporteras i form av en sammanläggningsavhandling och doktoranden förväntas därför skriva flera vetenskapliga artiklar, dels tillsammans med projektets övriga forskare, dels enskilt. Sökande ska bifoga en forskningsplan som kan omfatta 2-4 sidor och som visar sökandes förmåga att identifiera potentiellt intressanta frågor inom ett forskningsprojekt och föra relevanta överväganden om metod i förhållande till ett planerat avhandlingsprojekt. Det som skisseras i forskningsplanen är inte av avgörande betydelse för hur forskningen i praktiken genomförs av den som anställs. Planen bör innehålla en problemformulering, forskningsfrågor, tankar om möjliga delstudier samt metodologiska överväganden för dessa. Planen ska ta sin ungefärliga utgångspunkt i nedanstående projektbeskrivning.

Projektbeskrivning

I forskningsplanen förväntas den sökande skissera en eller flera delstudier som fokuserar på specialiserade hemtjänstteam och öppenvårdsteam för äldre med missbruk och komplexa behov, och studierna kan både avse kartläggning, intervjuer och observationer.

Projektet som helhet handlar om verksamheter som är inriktade på att ge omsorg till äldre med missbruk och komplexa behov. Ambitioner om behandling och nykterhet har vanligen ställts åt sidan, till förmån för stabilitet och trygghet. Målgruppen har ofta omfattande sociala problem och psykisk ohälsa vid sidan av långvarigt missbruk. Inom ramen för projektet studeras tre modeller för specialiserad äldreomsorg för personer med missbruk och komplexa behov: 1) specialinriktade äldreboenden; 2) specialinriktade avdelningar på äldreboenden och 3) specialiserade hemtjänstteam och liknande öppenvårdsteam. Syftet är att undersöka möjligheter och risker med modellerna, med ett särskilt fokus på förverkligandet av äldreomsorgens mål om att ge äldre ett liv med värdighet och välbefinnande.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-12-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2260
Kontakt
  • Staffan Blomberg, Prefekt, +46462223162, staffan.blomberg@soch.lu.se
  • Håkan Jönson, Professor, +462221293, hakan.jonson@soch.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-06-17
Sista ansökningsdag 2019-09-05

Tillbaka till lediga jobb