Lunds universitet, LTH, Institutionen för immunteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Post-doc tjänsten är inom Docent Kristina Lundbergs forskargrupp. Kristina Lundberg har ett starkt nätverk av nationella och internationella samarbetspartners inkluderande både grundvetenskapliga och kliniska forskare. Hennes forskargrupp är dessutom associerad till CREATE Health, ett strategiskt center för translationell cancerforskning (www.createhealth.lth.se) med en dokumenterad förmåga att snabbt implementera resultat från cancerforskningen inom den kliniska verksamheten.

Forskargruppen är en del av Institutionen för immunteknologi med fokus på avancerad teknikutveckling såväl som biomedicinsk forskning. Viktiga forskningsområdena är onkologi, allergiska sjukdomar och antikroppsteknologi. Avancerade teknologier tillämpas inom institutionen såsom genomiska och transkriptomiska studier, storskalig proteomik baserad på masspektrometri, affinitetsproteomik, fagdisplay och tillhörande bioinformatik. Dessutom tillhandahåller vi tjänster inom genomik och proteomik, och vår plattform för antikroppsutveckling har integrerats i SciLifeLabs Drug Discovery and Development Platform. Institutionen ansvarar också för flera kurser och erbjuder högkvalitativ utbildning på grundnivå och forskarutbildning. Det finns en stark historia av entreprenörskap och flera företag har sitt ursrung i innovationer från institutionen. Institutionen är även del av doktorandprogrammet CanFaster, ett fyraårigt doktorandprogram inom cancerforskning och entreprenörskap som medfinansieras av EU. Tillämpningen av avancerad teknologi för att lösa komplexa biomedicinska utmaningar har tagit institutionen till framkanten inom flera forskningsområden.

Särskild ämnesbeskrivning Immuno-onkologiska behandlingsmetoder har revolutionerat cancerterapin de senaste åren, baserat på de enorma effekter som uppnås hos vissa patienter. Fokus för denna position är att utveckla nästa generations immunterapier mot cancer, huvudsakligen inriktad på T-celler och myeloida celler, för att förbättra effekten och uppnå effekt hos fler cancerpatienter. Användning av flödescytometri för isolering av specifika immunceller samt analys av data från RNA-sekvensering kommer vara centralt inom forskningsprojekten. Beroende på hur projektet framskrider kommer det även finnas möjligheter att utföra forskning hela vägen från identifiering av nya målmolekyler, baserad t.ex. på transkriptomstudier, till funktionella in vitro-studier och vidare, genom framställning och användning av antikroppar specifika för identifierade målmolekyler.

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna kan utöver forskning inom ämnesområdet även innefatta uppgifter såsom:

 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan och institutionens övriga verksamhet.

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom immuno-onkologi/immunologi/tumörbiologi och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Förmåga att självständigt analysera celler med flödescytometri.
 • Erfarenhet av sterilt cellodlingsarbete samt experiment med primära celler/cellinjer.
 • Förmåga att självständigt utforma och genomföra experiment, tolka data och identifiera lämpliga uppföljningsstrategier.
 • Förmåga att sammanfatta och presentera vetenskapliga data, både muntligt och skriftligt (på engelska).
 • Mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.
 • Mycket god kommunikationsförmåga.
 • Förmåga att självständigt planera och hantera projekt.

Bedömningsgrunder Vi söker en högmotiverad och ambitiös person till denna meriteringsanställ-ning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av avancerad multiparametrisk flödescytometri samt av att använda tekniken för att sortera ut specifika populationer av celler och/eller single-cell sortering.
 • Fördjupad kunskap inom immuno-onkologi.
 • Erfarenhet av att analysera kvantitativ omik-data genom att applicera biostatistiska metoder, självständigt eller i samarbete med bioinformatiker.
 • Erfarenhet av att analysera single-cell RNA-sekvenseringsdata.
 • Erfarenhet av att använda skript i tex R eller Python för att analysera data.
 • Fördjupad kunskap om T-celler, myeloida celler eller möjligen andra immunologiska celler viktiga i tumörmiljön.  
 • Publikationslista av hög standard.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Tjänsten innebär flexibla arbetstider utifrån årsarbetstiden och utlandsresor kan förekomma.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla: Meritförteckning/CV inklusive publikationslista. En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, framtida forskningsintressen och lämplighet för tjänsten (max tre sidor). Kontaktuppgifter till minst två referenser. Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2331
Kontakt
 • Kristina Lundberg, bitr. universitetslektor, +46462229638
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-06-24
Sista ansökningsdag 2019-08-05

Tillbaka till lediga jobb