Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Juridiska fakulteten ledigförklarar en doktorandanställning för avläggande av juris doktorsexamen inom ämnesområdet arbetsrätt. Den nu ledigförklarade anställningen delfinansieras av forskningsrådet Forte och ingår i ett större forskningsprojekt, ”Ett längre arbetsliv, uppsägningar och äldre arbetstagare. En studie av samspelet mellan anställningsskydd, icke-diskriminering och kollektivavtal”. Tilltänkta handledare är professorerna Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius.

Den åldrande befolkningen sätter stark press på samhället och för med sig särskilda utmaningar för arbetsrätten och kollektivavtalssystemet. Forskningsprojektet ska bidra med ny kunskap om arbetsrätten och arbetsmarknadsparternas roll i detta sammanhang. Den övergripande frågeställningen är: I vilken utsträckning bidrar det rättsliga skyddet vid uppsägning, genom anställningsskydd, diskrimineringsrätt och kollektivavtal, till att öka möjligheterna för äldre arbetstagare att stanna kvar i anställning, och på så sätt främja ett längre arbetsliv? I forskningsprojektet behandlas anställningsskydd, diskrimineringsrätt och äldrerätt liksom det viktiga samspelet mellan svensk rätt och EU-rätt. Forskningsprojektet anlägger ett tvärvetenskapligt industrial relations-perspektiv, bland annat genom kollektivavtalsundersökningar. Det kommer att bedrivas inom ramen för fakultetens Normaprogram och dess äldrerättsliga forskningsmiljö samt i samverkan med the Health Law Research Center.

Doktorandprojektet ska fokusera antingen på äldre arbetstagare och det rättsliga skyddet vid uppsägning p.g.a. personliga skäl (inklusive en studie av rättspraxis från den svenska Arbetsdomstolen) eller på äldre arbetstagare och diskrimineringsskyddsfrågor kopplade till ålder, funktionsnedsättning och kön.

        

Arbetsuppgifter

Enligt HF 5 kap. 2 § ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

 

Behörighet

Bara den som antas eller redan antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (HF 5 kap 3 §).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt en examen på avancerad nivå,

 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39).

Särskild behörighet har den som genomgått juristutbildningen och avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet, om utbildningen och/eller yrkeserfarenheten bedöms ge en kompetens i ämnet för utbildningen på forskarnivå, som är likvärdig med juristexamen/juris kandidatexamen i fråga om såväl kunskaper i ämnet för utbildningen på forskarnivå som juridisk allmänbildning av betydelse för samma ämne.

Sökande med svensk juristexamen/juris kandidatexamen ska ha uppnått ett genomsnittligt betyg om Ba på utbildningens obligatoriska kurser. Sökande med annan examen ska i jämförliga delar av utbildningen ha uppnått i huvudsak motsvarande betygsnivå. Endast om särskilda skäl föreligger kan nämnden för utbildningen på forskarnivå medge undantag från detta betygskrav.Sökande ska ha avlagt juristexamen eller motsvarande senast den 1 oktober 2019.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i HF 5 kap 1-7 §§. Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå återfinns i HF 7 kap 34-41 §§.

Vid antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (HF 5 kap 5 §, HF 7 kap 35,41 §§).

Den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms med ledning av följande bedömningsgrunder utan inbördes rangordning:

Sökandes allmänna kompetens:

 • kvalitet och innehåll i tidigare självständiga skriftliga arbeten, såsom examensarbetet

 • förmåga att aktivt delta i fakultetens forskningsmiljö

 • relevant utbildningsbakgrund och betyg

 • relevant arbetslivserfarenhet

Projektbeskrivningens vetenskapliga kvalitet:

 • förmåga att beskriva och problematisera gällande forskningsläge
 • tydlighet och logiskt sammanhang i formulering av syfte och forskningsfrågor
 • stringens i rättslig argumentation och analys
 • adekvans i val av metod och teori
 • förmåga till kreativitet och innovation i formuleringen av forskningsfrågor och angreppssätt
 • språklig begriplighet och formalia.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Ansökan ska innehålla meritförteckning, betygskopior, projektbeskrivning, ett examensarbete eller annat skriftligt arbete, angivande av en eller två referenspersoner (exempelvis chef eller handledare) samt övriga handlingar som sökande önskar belysa för aktuell anställning.

Doktorandprojektet ska i det här fallet utgå från forskningsprojektet ”Ett längre arbetsliv, uppsägningar och äldre arbetstagare”. Ramen för doktorandprojektet – dess syfte och forskningsfrågor– bestäms alltså av detta forskningsprojekt. För att få tillgång till projektbeskrivningen för forskningsprojektet, var vänlig att ta kontakt med Mia Rönnmar (mia.ronnmar@jur.lu.se).

Den sökandes egen projektbeskrivning ska mot denna bakgrund syfta till en diskussion kring doktorandprojektet, närmare bestämt dess kontext, närmare syfte och forskningsfrågor, gällande rätt på det aktuella området, forskningsläget samt möjliga teoretiska och metodologiska angreppssätt etc. I projektbeskrivningen ska den sökande också beskriva kunskaper, förmågor och erfarenheter av betydelse för doktorandprojektet och dess framgångsrika genomförande.

Projektbeskrivningen, som bifogas i en textfil i sökandeportalen, får inte överstiga 15 000 tecken inklusive blanksteg, fotnoter, källförteckning etc (överstigande text beaktas inte) och ska skrivas på engelska språket eller svenska, danska eller norska språket.

Dokumentet Riktlinjer för projektbeskrivning kan vara till hjälp i arbetet med projektbeskrivningen, men lägg märke till att i det här fallet följer ramen för doktorandprojektet av det större forskningsprojektet.

Nämnden för utbildningen på forskarnivå kommer att intervjua ett urval av de sökande vid ett personligt möte eller via vidoekonferens/telefon i vecka 46. Besked om vem som kallas till intervju lämnas senast den 16 oktober. Intervjun tar sin utgångspunkt i ansökan och syftar till att fördjupa nämndens kunskap om den sökande och hennes eller hans förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2460
Kontakt
 • Markus Gunneflo, studierektor, +46462221043
 • Helena Josefsson, kanslichef, +46462221095
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46462229364, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46462229362, st@st.lu.se
Publicerat 2019-08-21
Sista ansökningsdag 2019-10-01

Tillbaka till lediga jobb