Lunds Tekniska Högskola, LTH, Institutionen för byggvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Doktorand i hållfasthetslära med inriktning mot neutronbaserade experimentella metoder och hydro-mekaniskt beteende hos porösa och granulära bergarter. Ämnet hållfasthetslära behandlar metoder och principer för att kunna bestämma deformationer, spänningar och kollapsfenomen i deformerbara kroppar. Hållfasthetslära är ett basämne inom maskinteknik och av grundläggande betydelse för närstående discipliner. De problem och frågeställningar som behandlas inom hållfasthetslära har tydlig relevans för industriella tillämpningar. Forskning i ämnet är speciellt inriktad mot: konstitutiv mekanik, numeriska metoder, strukturoptimering, brottmekanik, stabilitetsanalys och experimentella metoder.

Arbetsuppgifter
I projektet kommer det hydro-mekaniska beteendet hos porösa bergarter, till exempel sandsten, att undersökas på flera olika längdskalor med hjälp av neutronbaserade experimentella metoder. Dessa experiment, som framför allt utförs vid internationella neutronanläggningar, syftar till att ge en ökad förståelse för olika deformationsmekanismer samt orsaker till hur bergartens materialegenskaper ändras. I de första experimenten kommer töjnings- och spänningsfält i bergarter som utsätts för belastning att undersökas med hjälp av neutrondiffraktion kopplat med digital bildkorrelation. Detta för att öka förståelsen av dessa bergarters mekaniska beteende från kornnivå till bulkbeteende. I de följande experimenten ska neutrontomografi användas för att skapa 4D (tre rymd dimensioner och tid) bilder för att förstå hur mekaniska processer påverkar de hydrauliska beteende hos bergarter. Resultaten som genereras i projektet kommer utöver ökad förståelse även att användas som utgångspunkt för utveckling av numeriska modeller.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet hållfasthetslära uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng inom ämnesområdet, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom maskinteknik, teknisk fysik, teknisk matematik, väg och vattenbyggnad eller geoteknik.

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i hållfasthetslära eller geomekanik och fysik.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder och övriga meriter
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Sökande bör ha uttalat intresse för experimentella metoder, datorbaserad data-/bild-analys och (geo) materialmekanik;
 • goda förmågor vid datorprogrammering, t. ex i Matlab, pyton, C, Fortran eller motsvarande
 • kunskap om mekanisk design är en fördel.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2492
Kontakt
 • Stephen Hall, universitetslektor, stephen.hall@solid.lth.se , +46 46 222 45 89
Publicerat 2019-07-01
Sista ansökningsdag 2019-07-31

Tillbaka till lediga jobb