Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Avdelningen för matematisk fysik är gemensam för naturvetenskaplig och tekniska (LTH) fakulteterna och är en del av fysiska institutionen. Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik, vilket innefattar teoretisk kärnstrukturfysik, nanometerfysik, kvantinformation, atom-teori och materialmodellering, med flera samarbeten både internationellt och inom Lunds Universitet.

Arbetsuppgifter
Doktoranden skall arbeta med simulering och utveckling av metoder för studier av icke-linjär växelverkan och fotojonisation av atomer med elektromagnetiska fält. Specifikt ska undersökningar göras av laserstyrd elektrondynamik i atomer som befinner sig i tidsberoende exciterade tillstånd. Enligt nyligen publicerade studier kan dessa exciterade atomer användas som ett verktyg (en typ av ”klocka”) för att utföra tid-frekvens mätningar av så-kallade attosekundspulser, men exakt hur noggranna dessa mätningar kan vara är ännu en öppen fråga [1]. Atomer består av många elektroner och dess dynamik måste därför approximeras på något sätt. Vi använder tidsberoende singelexcitationer (TDCIS) samt diagrammatisk störningsteori som våra utgångspunkter. Specifika inriktningar på projektet inkluderar:

A) Simulering av icke-linjär preparering av tidsberoende atomära exciterade tillstånd med hjälp av starka laserfält med inriktning mot frustrerad tunneling och andra icke-linjära processer. Speciellt fokus mot tidsberoende simuleringar, optimering och samt parallellisering av kod.

B) Studier av växelverkan mellan attosekundspulser och exciterade atomer med fokus på effekter som uppkommer på grund av elektron-elektron korrelation, så som uppskakningseffekter och Auger sönderfall. Speciellt fokus mot diagrammatisk störningsteori för atomer med många elektroner.

C) Utveckling och implementering av metod för makroskopisk utbredning av attosekundspulser genom en gas av exciterade atomer som själva beskrivs på mikroskopiska skalan av tidsberoende singelexcitationer (TDCIS). Speciellt fokus mot parallellisering och beräkningar på kluster.

D) Utveckling och implementering av metod för tidsberoende singelexcitationer som inkluderar relativistiska effekter med utgångspunkt från Dirac Hartree-Fock ekvationen. Speciellt fokus på relativistisk atomfysik och kod parallellisering.

Referenser:
[1] ’Pulse analysis by delayed absorption from a coherently excited atom’, Dahlström et al., APL Photonics 4, 011101 (2019)

Undervisning på grundutbildningsnivå kan komma att ingå till en omfattning av 15 %.

Denna doktorandtjänst är del i ett projekt med titel ”Bound Electron Wavepackets for Attosecond Resolved Emission” som finansieras av Olle Engkvists stiftelse (OE) som ett Swedish Foundations’ Starting Grant (motsvarande ett Starting Grant från Europeiska forskningsrådet). Projektet ger möjlighet till snabb utveckling av forskningen inom teoretisk attosekundsfysik på Matematisk Fysik vid Lunds Universitet. Det finns goda samarbetsmöjligheter med experimentella grupper i atomfysik vid Lunds Universitet inom attosekundsfysik och inom kvantoptik samt med en grupp i teoretisk atomfysik vid Stockholms Universitet.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt och framgångsrikt deltagandet i forskarutbildningskurser.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder/meriter:
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet.

Dokumenterad erfarenhet inom atomfysik eller korrelerade kvantmekaniska system samt kompetens inom numerisk modellering är meriterande. Avancerade programmeringserfarenheter är också meriterande.

Villkor
En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan doktoranden åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20% av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, 5 kap 1-7§§). Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand.

Vi avser att anställa 1-2 doktorander. 

Ansökningsförfarande
Ansök online. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Som ett första steg i ansökningsprocessen ombeds du även att svara på urvalsfrågorna.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2502
Kontakt
 • Marcus Dahlström, marcus.dahlstrom@matfys.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-08-05
Sista ansökningsdag 2019-09-08

Tillbaka till lediga jobb