Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Som doktorand på avdelningen för förpackningslogistik befinner du dig i en forskningsintensiv och utvecklande miljö. Vi strävar efter att förstå, förklara och förbättra världen genom att adressera globala och regionala utmaningar inom logistik, supply chain management och förpackningsteknik. För att möta dagens komplexa samhälls- och företagsutmaningar krävs forskning och utbildning av hög internationell kvalitet. Logistik och supply chain management är fascinerande områden där förpackningssystemet har stor påverkan på hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Förpackningar påverkar logistik och godstransporter i hela försörjningskedjan, t ex i form av fyllnadsgrad (i förpackning, i lastbärare och i fordon), förpackningens roll som kommunikationsenhet och dess möjlighet att förenkla lastning, omlastning och materialhantering samt undvikande av svinn och kassationer.

Arbetsuppgifter
Forskningen i doktorandanställningen kommer att inriktas mot förpackningslogistiska frågeställningar med speciellt fokus på godstransporter i städer, ofta benämnt citylogistik. Doktoranden kommer att bidra till kunskapsutvecklingen kring städers roll i omställningen mot ett fossilfritt transportsystem. Forskningen handlar om att beskriva och förklara hur städer och kommuner kan arbeta strategiskt och organisatoriskt för att anpassa dagens godstransportsystem till morgondagens fossilfria urbana transportsystem. Detta inkluderar att utforska utmaningar hos och emellan många olika intressenter, såsom städer, handelsaktörer, fastighetsägare, logistik- och transportoperatörer, fordonstillverkare och transportinfrastrukturaktörer.

Doktoranden kommer regelbundet att samverka med intressenter och kompetenser från många olika områden, t ex städer och näringsliv, i form av möten, workshops, och också i form av datainsamling genom till exempel intervjuer.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för förpackningslogistik uppfyller den som har:

 • minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i såväl engelska som svenska språket, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Styrkta kunskaper inom logistik, supply chain management och godstransporter.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Hänsyn tas också till förmåga att samverka med externa aktörer, såsom kommuner och näringsliv. Vi ser gärna sökande både med industriell bakgrund och nyutexaminerade.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2517
Kontakt
 • Henrik Pålsson, +46462227683 henrik.palsson@plog.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-07-05
Sista ansökningsdag 2019-07-26

Tillbaka till lediga jobb