Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Arbetsuppgifter

Verksamheten vid Avdelningen för kärnfysik vid Fysiska institutionen, Lunds universitet, är inriktad mot både grundläggande och tillämpad kärnfysik samt mot aerosolfysik. Kärnstrukturgruppens fokus ligger på att producera exotiska atomkärnor långt ifrån stabilitetslinjen för att kunna studera deras struktur. Den experimentella forskningen kombinerar framgångsrika metoder för att separera och identifiera atomkärnan av intresse, medan högupplösande spektroskopi av gamma-strålning är det väsentliga verktyget för att belysa dess inre struktur. Arbetet bedrivs typiskt i internationella kollaborationer, som genomför särskilda experiment eller experimentkampanjer vid stora internationella acceleratoranläggningar. På hemmaplan i Lund håller den experimentella kärnstrukturgruppen tät kontakt med teorigruppen vid Avdelningen för matematisk fysik.

Ett av våra långsiktiga mål är att förbereda och utföra högkvalitativa spektroskopiexperiment av gamma-strålning och laddade partiklar på långsamma och snabba radioaktiva strålar på europeiska anläggningen, FAIR-NUSTAR. Här planerar vi att sätta upp moderna strålningsdetektorsystem likt sönderfallsstationen Lundium (https://kaw.wallenberg.org/en/research/studying-worlds-heaviest-elements). Utveckling, installation samt tester av en anti-Compton sköld för Lundiums germanium detektorer skapar kärnan för doktorandens avhandling.

Efter förberedande experiment i Lund samt vid internationella accelerator-anläggningar, kommer aktivt deltagande i kärnfysikexperiment bygga den andra viktiga delen av avhandlingen vilken efter experiment övergår till att genomföra analys av insamlad data, fysikaliskt tolka och förstå de erhållna resultaten samt presentera de vetenskapliga resultaten, både i ord och skrift.

Doktoranden ska också engagera sig inom avdelningens undervisningsuppdrag, inte minst för att bygga upp en egen pedagogisk profil. Tiden som spenderas för undervisning brukar leda till motsvarande förlängning av doktorandtjänsten.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå,
 • eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande),
 • eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet,
 • eller Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde,
 • eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.        

Övriga krav: I övrigt så anses grundläggande kunskaper om Linux operativsystem och programmering i C och C++ som nödvändiga. Kandidaten ska därutöver vara trygg i användning av versionskontrollsprogram, såsom git. Dokumenterad erfarenhet av numerisk modellering och programmering samt Python och bash skript liksom erfarenhet av multi-parameter datainsamlingssystem anses som ett plus.

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skift, är ett krav. Färdigheter i tyska samt arbetserfarenhet inom internationella forskningskollaborationer anses som ett plus. Doktoranden ska vara medveten om att tid kommer att spenderas på utländska forskningsanläggningar under tjänsten.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 • Förmåga att skriftligt och muntligt kommunicera på engelska.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå.

Övriga bedömningsgrunder är god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet. Vidare antas kandidaten kunna samarbeta nära med oss i kärnstrukturgruppen i Lund samt med kollegor vid internationella forskningsanläggningar.

Villkor

En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande

Ansök online! Kandidaten uppmanas att använda sig av formulären online och inkludera kompletterande dokument som exempelvis examensarbete och vetenskapliga publikationer.

Ansökan skall innehålla:

 • Ett ansökningsbrev som beskriver dina kvalifikationer för tjänsten och för de arbetsuppgifter som finns angivna ovan (maximalt en A4 sida).
 • CV (maximalt två A4 sidor).
 • Meritförteckning, inklusive en publikationslista.
 • Certifierad dokumentation om studieresultat inom grundutbildningen.
 • Namnet på två referenspersoner som kan kontaktas av Lunds universitet. Ange deras kontaktuppgifter, och beskriv kortfattat ditt förhållande till referenspersonerna.

Svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 september
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2525
Kontakt
 • Luis Sarmiento Pico, +46 46 222 17 07, luis.sarmiento@nuclear.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-07-08
Sista ansökningsdag 2019-08-11

Tillbaka till lediga jobb