Lunds universitet, LTH, Matematikcentrum, Matematik LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Tjänsten kommer att placeras på enheten Matematik LTH och Numerisk analys vid Matematikcentrum. Centrat har i nuläget starka forskarmiljöer inom numerik för partiella differentialekvationer (PDEer) och maskininlärning, och startar nu en ny forskningsgrupp i skärningspunkten mellan dessa områden. Gruppen förväntas bidrar till dagens stora utmaningar inom matematik för artificiell intelligens (AI) och finansieras av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program. Den framgångsrika kandidaten kommer således vara del av en högst stimulerande och givande arbetsmiljö inom ett högaktuellt forskningsområde.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Forskningsinriktningen för denna utlysning är numerisk analys och maskininlärning.

Forskningsprojekt
Maskininlärning är idag ett snabbt växande forskningsområde med tillämpningar inom de flesta vetenskapliga och tekniska områden. Tillämpningar som behandlar övervakad inlärning leder i regel till storskaliga optimeringsproblem. Det finns många metoder för att approximera lösningar till dessa problem, där de flesta är varianter av den stokastiska gradientmetoden eller den proximala punktmetoden. Dessa är båda av gradienttyp, men gradientriktningen beräknas inte exakt på grund av den höga beräkningskostnaden. Genom att omformulera problemen som gradientflöden ser man att dessa metoder utgörs av stokastiska perturbationer av mycket enkla numeriska tidsstegningsmetoder. Detta antyder att man skulle kunna tjäna mycket på att applicera mer avancerade tidsstegningsmetoder. Målet med projektet är därför att undersöka denna nya infallsvinkel. Vi kommer att konstruera nya metoder, analysera deras konvergens, implementera dem på högpresterande datorsystem och applicera dem på storskaliga tillämpningar. Analysen kommer att utgöra en väsentlig del av projektet. Vi kommer att fokusera på rigorösa felanalyser, genom att använda det halvgruppsramverk som uppkommer naturligt från gradientflöden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningen i matematik uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

I praktiken betyder det att den studerande skall ha uppnått en kunskapsnivå inom matematik som åtminstone svarar mot den för civilingenjörsutbildningarna i teknisk matematik eller teknisk fysik alternativt en masterexamen i matematik eller tillämpad matematik.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Ett projektrelevant examensarbete.
 • Den sökande förväntas ha erfarenhet av programmering.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Övriga meriter:

 • Programmeringserfarenhet (Python, MATLAB, C++).

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns I Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansöka
Ansökan skall skrivas på engelska. Ansökan skall innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan skall även innehålla ett CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-11-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2725
Kontakt
 • Eskil Hansen, 046 222 9628
 • Tony Stillfjord, 046 222 4451
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-08-22
Sista ansökningsdag 2019-09-19

Tillbaka till lediga jobb