Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vår avdelning i Enoch Thulin laboratoriet har ungefär 60 forskare. Under senaste åren har avdelningen också inkluderat gruppen för tillämpad molekylspektroskopi och fjärranalys för användning inom miljömonitorering och biofotonik, http://www.llc.lu.se/research-fields/research-fields/environmental-monitoring/. Under det senaste decenniet har vår forskargrupp utvecklat nya mättekniker, framförallt laser-radar (lidar), för studier av flygande insekter i fält. Tillämpningarna inkluderar bl.a. kartläggning av skadedjur på grödor och skog samt skattning av arternas mångfald. Vi strävar nu efter att fördjupa vår förståelse för hur ljus växelverkan med insekter, av särskilt stort intresse är koherent ljus, och med avancerade laboratoriesystem mäta upp insekters spridningstvärsnitt, både ex vivo och in vivo, samt koppla dessa observationer till fältobservationer in situ.

Ämnesbeskrivning
Är du nyfiken på ljusets förunderliga vägar i insekternas exotiska värld? Är du sugen på att utveckla ljusspridningsmodeller genom kreativa experiment? Är du intresserad av en forskarkarriär i biofotonik inom ett unikt forskningsfält. Är du driven och dedikerad att utforska okända optiska fenomen och ingå i ett tvärdisciplinärt forskarlag med fysiker, ingenjörer och biologer?

I det här projektet kommer du att spela en betydande roll som stöd för vår lidar-entomologi-grupp i Lund genom att hjälpa oss att utveckla statiska- och dynamiska spridningsmodeller för koherent ljus. Projektet kretsar kring tunnfilmsfenomen och fjärrkaraktisering av sådana. I projektet kopplas väletablerade laboratorietekniker som spektroskopi, polarimetri, goniometri, tomografi och modulationsspektroskopi till fjärranalysmetoder. Du kommer att jobba i nära samarbete med ett flertal entomologer i Öresundsregionen med tillämpningar inom pollinatörer, skadedjur inom lant- och skogsbruks samt smittsjuka. Du kommer även att vara delaktig i fältkampanjer nationellt och internationellt. Projekt ska resultera i en generell modell för hur insekter sprider koherent ljus, samt de rutiner som fodras för att mäta och kalibrera spridningsegenskaper på ett standardiserat sätt. 

Arbetsuppgifter

 • Utveckla, testa och dokumentera instrumentering och spridningsteori för insekter ex- och in vivo.
 • Vara ansvarig för datainsamlings- och analysprogramvara på referens-laboratoriesystem.
 • Genomföra polarimetrisk-, spektral- och infraröd-karaktärisering av smittbärarende, pollinerande och skadliga insekter.
 • Delta i gemensamma mätkampanjer inrikes och utrikes (högst en gång per år).
 • Sköta tvärdisciplinära samarbeten och vara behjälplig att knyta an ditt område (fysik) med ingenjörskonst inom lidar samt tillämpad ekologisk entomologi.
 • Bidra till tredje uppgiften dvs. populärvetenskaplig förmedling av projektet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik, fotonik, optik, elektronik eller liknande), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Relevanta avancerade kurser inom optik, spektroskopi, bildbehandling, fotonik och instrumentering eller mätteknik.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet inom biofotonik och spektroskopi, kurser samt projekt
 • Erfarenhet inom automatiserade optiska mätsystem
 • Erfarenhet av signal- och bild analys
 • Erfarenhet av vetenskaplig rapportering
 • Intresse för entomologi

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Du förväntas vara fascinerad av och nyfiken på kultur, natur och vetenskap, samt ha tolerans för att arbeta under enkla förhållanden under fältkampanjer. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet.

Villkor
En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan doktoranden åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar).

Ansökningsförfarande
Ansök online. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver sig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi ser gärna att du bifogar intyg från handledare som påvisar att du självständigt har bedrivit forskningsprojekt, t.ex. ett masterprojekt eller praktik. Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen.

Du uppmanas bifoga examensbevis och rekommendationsbrev, samt material som bekräftar relevant erfarenhet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3006
Kontakt
 • Biträdande lektor Mikkel Brydegaard, 046-2227656, mikkel.brydegaard@fysik.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-10-25
Sista ansökningsdag 2019-11-14

Tillbaka till lediga jobb