Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Forskningsprojekt om utveckling av anknytningstrygghet och socioemotionell anpassning

Institutionen för psykologi utlyser en doktorandtjänst inom forskningsprojektet ”Evidens kontra politik: Utveckling av anknytningstrygghet och socioemotionell anpassning hos små barn som växer upp i växelvis boende”.

Projektet följer i två sammanlänkade studier familjeutveckling i flera dagsaktuella familjeformer (kärnfamilj, en-förälder-familj, växelvis boende) över tid, från 3 månader före till 1000 dagar (ca 3 år) efter barnets födelse och beaktar familjeformer, föräldraomsorg och förskola som samverkande kontext.


Doktorandprojektet


Doktorandprojektet kommer att främst knyta an till forskningsprojektets Studie 1, en storskalig, prospektiv studie baserad på självrapportering, som gör det möjligt att belysa interaktionen av karakteristika hos barnets uppväxtmiljö och relevanta egenskaper hos föräldrarna – som de var innan barnet föddes och innan det växelvisa boendet startade.

Studie 2, en longitudinell studie baserad på kliniska observationer och andra anknytningsteoribaserade utredningsinstrument, genererar information om barnets anknytningstrygghet till sina multipla omvårdnadsfigurer över tid.

Doktorandprojektets fokus kan kretsa kring frågor om vilka egenskaper hos föräldrarna samt barnets uppväxtmiljö som kan vara avgörande för barnets socioemotionella anpassning eller/och utveckling av emotionell trygghet, i växelvis boende och andra familjeformer.

Psykologiska teorier av stor relevans för projektet är anknytningsteori med fokus på aktuella utvecklingar som bl.a. fokuserar på multipla omvårdnadsfigurer, pappans roll, föräldrars perinatala mentala hälsa och välbefinnande, samt föräldrars förväntningar, tankar och känslor.

Projektet bygger på en kombination av metoder från epidemiologisk, klinisk och utvecklingspsykologisk forskning, och beaktar det familjesystemiska och ekologiska perspektivet. Såväl förberedelser för, och genomförandet av, datainsamling som datahantering och analys ingår i doktorandens arbete.

Arbetet genomförs i samarbete med andra deltagare i forskarteamet.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildningen i psykologi omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier.

Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand skall ägna sig åt sin forskarutbildning. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Doktoranden förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön vid institutionen samt bör räkna med tjänstgöring med främst undervisning på högst 20 procent. Information om forskarutbildningen i psykologi finns att hämta på http://www.psy.lu.se/studera/forskarutbildning.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.


Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet psykologi på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.


Kvalifikationer


Utöver kompetens inom de områden som beskrivs för doktorandprojektet ovan är även förmåga att kommunicera på svenska (inklusive muntliga presentationer) meriterande, eftersom datainsamlingsarbetet och interaktionen med föräldrar och anställda inom sjukvården kommer att kräva en hel del kommunikation.


Bedömningsgrund


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.


Ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver dig själv, på vilket sätt du kan och främst vill bidra till projektet, vilka dokumenterade teoretiska och metodologiska kunskaper och erfarenheter du har som du anser är relevanta för projektet samt vilka av dina personliga egenskaper som gör dig särskilt lämplig för forskautbildning. Du får gärna ange referenser. Bifoga även CV och de intyg som visar att du uppfyller kraven för att antas till forskarutbildning (examensbevis etc.)

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3074
Kontakt
  • Anna Melin Iqbal, Personalsamordnare, 046 222 8769
  • Elia Psouni, Associate Professor (Docent), , 046 222 8503
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-09-15
Sista ansökningsdag 2019-10-13

Tillbaka till lediga jobb