Lunds universitet, LTH, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Tjänsten är placerad vid avdelningen Energi och ByggnadsDesign, Institutionen för Arkitektur och Byggd Miljö. Energi och ByggnadsDesign fokuserar på metoder och verktyg för utformning av energieffektiva byggnader och urbana områden och utnyttja solenergi och dagsljus samt uppnå hög termisk och visuell komfort i byggnader och utemiljö.

Projektbeskrivning
Den aktuella doktorandtjänsten är fokuserad på studier för utvecklingen av strategier samt stöd och verktyg för att uppnå hållbara kvarter som i hög grad utnyttjar solenergi och säkerställer en långsiktig tillgång till solenergi för energiförsörjning och dagsljus i byggnader och utemiljö – vilket ska resultera i hållbara och hälsosamma miljöer. Studierna inkluderar strategier för utformning av nya och befintliga kvarter, för att uppnå noll nettoutsläpp av växthusgaser, netto nollenergi-status eller andra mål i strävan mot att uppnå minimal klimatpåverkan. Exempelvis har Sveriges Riksdag beslutat om ett klimatpolitiskt ramverk med inga nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige senast år 2045.

Doktoranden kommer främst att fokusera på planeringsprocessen med verktyg som stöd för beslut i alla ingående faser. Målet är att utveckla en metodik för en förbättrad arbetsprocess/flöde och verktygsskedja som inkluderar solenergiverktyg som behövs i de olika ingående utvecklingsfaserna, i samarbete med internationella experter. Studierna omfattar även deltagande i svenska fallstudier för att säkerställa hög relevans och praktisk tillämpning. Fallstudierna fungerar som en plattform för kunskapsutbyte och möjliggör testning av koncept, strategier, metoder och verktyg.

Arbetet kommer att genomföras inom ett internationellt forskningsprojekt inom International Energy Agency (IEA), Solar Heating and Cooling Programme (SHC), Task 63: Solar Neighborhood Planning. Experter från ca 10-12 länder planerar att delta i projektet som startar hösten 2019 och avslutas hösten 2023. Mer information finns här: http://task63.iea-shc.org/.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Medverkan i ovan nämnda IEA-projekt kräver resande till projektmöten som mestadels genomförs i Europa, två gånger per år. Doktorandens handledare från Energi och ByggnadsDesign deltar alltid i dessa möten.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet Byggande och Arkitektur (TEABAF00) uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

 • Examen på avancerad nivå från masterutbildning i energi- och miljöeffektiva byggnader, arkitektutbildning, civilingenjörsutbildning inom Väg- och Vatten/Samhällsbyggnad eller motsvarande byggteknisk inriktning.
 • Dokumenterat goda kunskaper inom utformning av energieffektiva byggnader, med koppling mellan teknik och arkitektur.
 • Erfarenhet av att använda simuleringsverktyg för analys av byggnaders energiprestanda, solenergianalyser (såsom passiv solenergi, dagsljus, aktiv solenergi), visualisering och/eller av flervariabel- och optimeringsanalyser för byggnader och/eller kvarter.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Ett genuint intresse av både arkitektoniska och tekniska aspekter och av ett systemtänkande.
 • Kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • God förmåga att kommunicera med personer från olika professionella bakgrunder, relaterat till involverade företag, universitet och kommuner i Sverige och andra länder.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Som ett första steg i ansökningsprocessen ombeds du även att svara på urvalsfrågorna. Svaren ska skrivas på engelska. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3139
Kontakt
 • Maria Wall , +46462229662
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-09-23
Sista ansökningsdag 2019-10-13

Tillbaka till lediga jobb