Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
På avdelningen för Brandteknik genomförs utbildning och forskning inom brandteknik. Vi ansvarar för viktiga delar av utbildningen på brandingenjörsprogrammet, civilingenjörsprogrammet i riskhantering samt på vår masterutbildning i brandteknik (International Master of Fire Safety Engineering, IMFSE). Dessutom ansvarar vi för utbildningen av doktorander inom forskningsområdet brandteknik. Vi samarbetar med flera andra universitet, högskolor och forskningsinstitut både vad gäller utbildning och forskning.

Arbetsuppgifter
Denna doktorandtjänst avser området brand och risk med koppling till naturolyckor. I synnerhet avser denna doktorandtjänst utveckling av metoder att utvärdera risken för multipla naturolyckor med fokus på brand- och översvämningsrisk. Studierna kommer genomföras inom ett projekt som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Extreme- Index: A new multihazard vulnerability index. Projektet har som syfte att utveckla ett nytt multiriskverktyg, Extreme-Index, för att predicera risker på lokal, regional och nationell nivå som stöd för relevanta aktörer i strategisk resursplanering och utbildning. Indexet kommer vara uppbyggt i moduler vilket innebär att den kan användas för att undersöka en risk i taget eller samverkan mellan risker i samma verktyg. Doktoranden kommer vara involverad i identifiering av lämpliga prediktiva modeller, utveckling av interaktion mellan olika risker och implementering av detta i ett användarinterface. I projektet kommer doktoranden vara del av en internationellt och multidisciplinär forskargrupp.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Brandteknik uppfyller den som har:

 • Brandingenjörsutbildning bestående av 210 högskolepoäng, eller
 • Examen på avancerad nivå inom ett relevant forskningsområde 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Färdighet med programmeringsspråk (t.ex. Java, C#, VBA)
 • Goda kunskaper, både i tal och i skrift, av svenska språket eller annat skandinaviskt språk
 • Erfarenhet av studier med koppling till naturolyckor
 • Erfarenhet inom räddningstjänstområdet 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan skall skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, minst 2 referenser, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3235
Kontakt
 • Margaret McNamee , +46 46 222 31 69
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-10-11
Sista ansökningsdag 2019-11-01

Tillbaka till lediga jobb