Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Skolforskningsprojekt inom positiv psykologi och utvecklingspsykologi


Institutionen för psykologi utlyser en doktorandtjänst inom forskningsprojektet ”Främja välmående och lyckas i skolan”. Projektets övergripande syften är dels att genomföra skolinterventioner med utgångspunkt i positiv psykologi, dels att longitudinellt följa elevers individuella utveckling med fokus på psykisk hälsa. När det gäller både interventionerna och elevernas mentala hälsoutveckling intresserar sig projektet också för hur andra faktorer såsom känsla av kontroll, självbild och motivation är av betydelse för utvecklingen. Även sociala faktorers och miljöns roll studeras i projektet.

Doktorandprojektet

Doktorandprojektet är en del av skolprojektet och dess avgränsning och slutgiltiga utformning bestäms i samråd med projektansvariga. I sin del av projektet kommer doktoranden att arbeta självständigt med stort eget ansvar för förberedelser inför och genomförandet av datainsamling i skolor så väl som datahantering och dataanalys. Doktoranden kommer att ha stora möjligheter att utforma sin del av projektet som kan ta avstamp i doktorandens kunskaper och forskningsintressen. I forskningsplanen i ansökan presenterar den sökande sina initiala idéer kring teoretiska utgångspunkter och möjliga upplägg av studier.


Arbetsuppgifter

Forskarutbildningen i psykologi omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier.


Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand skall ägna sig åt sin forskarutbildning. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Doktoranden förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön vid institutionen samt bör räkna med tjänstgöring med främst undervisning på högst 20 procent. Information om forskarutbildningen i psykologi finns att hämta på http://www.psy.lu.se/studera/forskarutbildning.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har


• avlagt examen på avancerad nivå eller


• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller


• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.


Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet psykologi på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

Bedömningsgrunder

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. De sökande bedöms med avseende på:


1) Kvaliteten på tidigare skrifter, såsom uppsatser på magisternivå, publicerade rapporter och andra relevanta forskningsmeriter.


2) Forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet. Hänsyn kan också tas till tidigare studier och arbetslivserfarenhet av relevans.


3) Tidigare erfarenhet med skolarbete och/eller skolprojekt är meriterande.


4) Mycket goda kunskaper i svenska (både skriftlig och muntlig) är ett krav eftersom projektgenomförandet och datainsamlingen kräver omfattande kommunikation med elever, lärare och föräldrar.

Ansökningsförfarande

Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan ska innehålla:
• Personligt brev på svenska (max 2 sidor) som innehåller en kort presentation av den sökande, betydelsefulla meriter samt en kort beskrivning av varför den sökande är intresserad av projektet och forskarutbildningen vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet.
• Meritförteckning som visar behörighet för forskarutbildningen
• Examensbevis
• Uppsatsarbeten
• Forskningsplan (max 5 sidor) som presenterar idéer till tre studier med fokus på skolelevers mående och möjliga påverkansfaktorer.
• Namn och kontaktuppgifter på två referenser

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3472
Kontakt
  • Anna Melin Iqbal, 046-222 8769
  • Daiva Daukantaité, 046-222 1452
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-10-22
Sista ansökningsdag 2019-11-19

Tillbaka till lediga jobb