Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Projektbeskrivning
Världens insektspopulationer minskar på många håll och insekter och andra organismer utsätts för hot som habitatförstöring, habitatfragmentering och snabba klimatförändringar. För att de ekologiskt viktiga insekterna ska kunna anpassa sig till snabba klimatförändringar är genetisk inomartsvariation, som naturligt eller sexuellt urval kan verka på, viktiga faktorer som kan avgöra om populationer anpassar sig eller dör ut. I det här doktorandprojektet kommer effekterna av landskap och landanvändande på evolutionär potential och genetisk variation att undersökas.

Doktoranden kommer att undersöka hur genetisk diversitet beror på landskapets struktur och fragmentering. Genom att jämföra nutida insekter med muséexemplar från samma lokaler kommer hen att undersöka hur genetisk och fenotypisk variation påverkas av landskapsförändringar. En annan fråga som kommer att undersökas i projektet är hur mellanartinteraktioner påverkas av pågående snabba klimatförändringar. Mycket fokus har tidigare lagts på att studera hur abiotiska faktorer bestämmer arters nischer, men det saknas fortfarande kunskap om hur antroprogena miljöförändringar påverkar arters interaktioner med samexisterande arter.

Arbetsuppgifter
I doktorandprojektet kommer landskapets effekter på genetisk diversitet och evolvabilitet att undersökas. Arbetsuppgifterna består av genetisk analyser, inkluderande landskapsgenetik, inferenser av selektion från genomiska data från nu existerande populationer kombinerat med museegenomik där nutida och dåtida prover jämförs med varandra. Fältinsamling av insekter och extraktion av DNA från både nutida och muséexemplar av insekter är grundstenar i detta integrativa projekt.

Det finns möjlighet att utveckla egna projekt inom ramen för den huvudsakliga frågeställningen i samråd och nära samarbete med handledaren, Dr. Anna Runemark. Arbetet kommer till stor del att utföras i samarbete med postdoktorala forskare och studenter i en forskargrupp («The evolutionary ecology of plant-insect interactions») på Biologiska Institutionen i Lund. Doktoranden kommer även att ingå i en större forskarmiljö (BECC, Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate) med goda möjligheter för interaktioner med andra forskare inom bevarandebiologi och klimatforskning.

Kvalifikationer
Den sökande ska ha en Mastersexamen i ett relevant biologiskt ämne, som exempelvis evolutionär ekologi, genetik eller bioinformatik med flera biologikurser i examen. Alternativt kan sökande ha examen i bevarandebiologi kompletterat med evolutionsbiologiska och genetiska kurser och dokumenterade kunskaper i något programeringsspråk. Examen ska inkludera statistiska kurser och/eller programmeringskurser. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska förutsätts. Vi välkomnar sökande med genuint intresse av bevarandebiologiska frågeställningar, evolutionär genetik samt generellt intresse för både tillämpad och grundforskning.

Dokumenterad förmåga att självständigt ha utvecklat, modifierat och använt R-programmering och/eller andra programmeringsspråk, bash script m.m. är meriterande. Att ha intresse för att utveckla sina kunskaper och arbeta med dessa metoder är ett krav. Praktiska erfarenheter av att planera och genomföra fältarbete med insekter, dokumenterad erfarenhet av molekylärt laboratoriearbete och vilja och förmåga att arbeta både självständigt och i grupp med kreativ problemlösning värderas högt. Stark motivation och villighet att samarbeta är andra viktiga egenskaper vi efterlyser. Kandidaten förväntas att ha körkort, alternativt ha tagit körkort inom de första 6 månaderna på doktorandutbildningen.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-02-03 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3476
Kontakt
  • Anna Runemark, +46 462223789, anna.runemark@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46 46222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46 46222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, +46 46222 93 66
Publicerat 2019-10-22
Sista ansökningsdag 2019-11-24

Tillbaka till lediga jobb