Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vid enheten för Förbränningsfysik bedrivs en omfattande verksamhet med tonvikt på utveckling av laserspektroskopiska tekniker för tillämpningar inom bl.a. förbränningsprocesser, förgasning, katalys, och framställning nanometerstrukturer. På senare år har även enheten etablerat en betydande forskningsverksamhet inom biofotonikområdet, med starkt fokus på optiska fjärranalystekniker. Enhetens verksamhet har stora kontaktytor inom Lunds tekniska högskola, med andra universitet och högskolor, nationellt och internationellt, samt med industrin. Verksamheten bedrivs sedan 2001 i moderna lokaler i Enoch Thulin-laboratoriet vid Fysiska institutionen och i dagsläget arbetar närmare 60 personer vid enheten.

Arbetsuppgifter
Det finns ett stort behov för känsliga mätmetoder kapabla att mäta på prover som är belägna på avstånd, dvs. så kallade fjärranalystekniker. Syftet med doktorandprojekten är att utveckla nya optiska fjärranalyskoncept som bygger på bakåtriktad laserverkan, dvs. en spegellös laser med någon konstituent i den omgivande gasen som aktivt medium. Två olika huvudkoncept kommer att användas: 2-foton-pumpad stimulerad emission i atomer samt filamentering utnyttjande femtosekund-laser-pulser. Eftersom signalen genereras som en bakåtriktad laserstråle öppnas unika möjligheter för studier inuti anläggningar som bara har en optisk port. Dessutom kommer tekniken Coherent anti-Stokes Raman scattering (CARS) att utvecklas för ultrasnabba studier av molekyldynamik. Forskningsarbetet är både experimentellt och teoretiskt. Det experimentella arbetet består i att designa och konstruera mätuppställningar, utföra studier, analysera mätdata samt dokumentation. Den teoretiska delen består i att utveckla teoretiska modeller för att simulera den bakåtriktade laserverkan.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda teoretiska kunskaper inom områdena optik, laser och spektroskopi.
 • Goda kunskaper i MATLAB eller liknande programspråk.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder/meriter:

 • Teoretiska kunskaper inom områdena laserspektroskopi, atom- och molekylfysik samt icke-linjär optik, förvärvade och dokumenterade genom universitetskurser eller på annat sätt.
 • Praktisk erfarenhet inom någon/några av ovanstående områden.
 • Kunskaper och erfarenheter från CARS-teknik.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Vi avser att anställa 1-2 doktorander. 

Ansökningsförfarande
Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev, som kan vara skrivet på svenska eller engelska, där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3845
Kontakt
 • Professor Joakim Bood, joakim.bood@forbrf.lth.se, +46462229790
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-11-22
Sista ansökningsdag 2019-12-20

Tillbaka till lediga jobb