Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö, Musikhögskolan i Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö utgör en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan samt våra centrumbildningar Inter Arts Center och Körcentrum Syd. Konstnärliga fakultetens verksamhet visar sig i olika publika aktiviteter såsom utställningar, konserter, föreställningar och seminarier. De internationella relationerna är många och präglar vår verksamhet vilket skapar en spännande och kreativ miljö. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, en lärarutbildning i musik samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning på det konstnärliga området.

Musikhögskolan i Malmö tillhör den konstnärliga fakulteten. Vid Musikhögskolan utbildas musiker, kyrkomusiker och musiklärare. Dessutom ges forskarutbildning i musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik, samt fristående kurser. Musikhögskolan samverkar med det omgivande musik- och kultursamhället. Musikhögskolan är en relativt stor arbetsplats med ca 200 anställda och 800 studerande.

Musikpedagogik är ett internationellt präglat forskningsområde. Våra internationella kontakter är därför många och täta. Anknytningen till Lunds universitet innebär många fördelar, inte minst för forskningens möjligheter till tvärvetenskapliga samarbeten.

Musikhögskolan i Malmö erbjuder en kreativ och stimulerande utbildningsmiljö med höga konstnärliga och pedagogiska mål. Den dynamiska kunskapsmiljö som råder vid skolan ger studenterna goda förutsättningar att utvecklas till kompetenta och självständiga musiker, pedagoger och forskare. Vetenskapliga och konstnärliga perspektiv har en koppling till grundutbildningen, och forskningsämnet musikpedagogik har en empirinära inriktning.

Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr situationer där musik utgör de olika läroprocessernas innehåll. Musikpedagogik som forskningsfält är tvärvetenskapligt till sin karaktär och använder teorier och metoder från exempelvis pedagogik, psykologi, sociologi, filosofi, antropologi, musikvetenskap samt konstnärlig forskning för att förstå och förklara musikpedagogiska fenomen. Den musikpedagogiska forskaravdelningen har som uppdrag att bedriva musikpedagogisk forskning i bred mening samt att ge bidrag till utvecklingen av ämneslärarutbildningens ämnes- och allmändidaktiska forskning. Innehållsligt är det viktigt att betona de globala, samhälleliga, institutionella, sociala, historiska och diskursiva förhållanden inom vilka bildning, utbildning, undervisning, lärande och yrkesutbildningen av lärare blir till. Kopplingen till lärarutbildningen innebär att den musikpedagogiska forskningen också ska ge utbildningsvetenskapliga bidrag till musiklärarprofessionens kunskapsutveckling.

Aktuella forskningsområden ligger inom ramen för praktiknära skolforskning och vi ser gärna ansökningar med inriktning mot att utveckla och förbättra musikundervisningen utifrån professionens egna behov av kunskap om lärande och undervisning i musik.

Arbetsuppgifter
Att inom ramen för anställningen bedriva forskarutbildningsstudier fram till doktorsexamen. Institutionstjänstgöring kan förekomma.

Uppgift till alla som ansöker samt utformning av ansökan
OBS! Ansökningstiden är förlängd, ansökan ska vara inskickad senast måndag 10 februari 2020. Intervjuer planeras till 25, 26 och 27 mars.

Introduktionsbrev: Beskriv kortfattat din ämnesbakgrund, och hur du genom forskarutbildningen kan bidra till det musikpedagogiska fältet (500-750 ord). Kortfattad forskningsplan: Beskriv kortfattat vad ditt planerade forskningsprojekt kommer att handla om; forskningsproblem, frågeställningar/hypoteser, forskningsdesign, teori/litteratur och metod. (Max 1000 ord inklusive referenser)

Fördjupad forskningsplan: I samband med ansökan ska du dessutom lämna in en fördjupad forskningsplan (max 5000 ord, exklusive referenser). Denna utökade forskningsplan ska fördjupa den kortfattade forskningsplanen. Det innebär att den fördjupade forskningsplanen ska innehålla olika perspektiv på det tänkta forskningsprojektet. Fokus ska ligga på barn och ungas lärande i musikpedagogiska miljöer i skola. Avhandlingsprojektet kommer att skrivas fram som en sammanläggningsavhandling. Redogörelsen ska innehålla en beskrivning av det eller de fält som den sökande vill bidra till genom sin doktorsavhandling, övergripande problemformulering/ar, preliminära forskningsfrågor, teoretisk bakgrund, metodologi och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet.

Behörighet
Förutom grundläggande behörighet dvs avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, krävs särskild behörighet.

Särskilt behörig att antas till forskarutbildning i musikpedagogik är den som genomgått lärarexamen i musik om minst 270 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i musikpedagogik, varav minst 60 hp på avancerad nivå, och ett eller två självständiga arbeten omfattande minst 30 hp, alternativt en konstnärlig kandidatexamen i musik inklusive ett självständigt arbete omfattande minst 15 hp samt minst 120 hp i musikpedagogik eller motsvarande.

Kraven på särskild behörighet skall anses vara uppfyllda även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Antagning av forskarstuderande sker enligt Lund universitets antagningsordning för forskarutbildning 2017-06-16, dnr STYR 2017/409.

https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/antagningsordning-for-utbildning-pa-forskarniva-vid-lunds-universitet.pdf

Vid antagningsbegränsning måste urval göras bland de sökande. Grund för urval är den sökandes meriter vid ansökningstillfället. Avgörande urvalskriterium är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen och att självständigt utföra forskningsarbete. Introduktionsbrevet, den kortfattade samt den fördjupade forskningsplanen bedöms med avseende på relevans, originalitet och genomförbarhet inom given tidsram (dvs under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid). Sökandes lämplighet bedöms utifrån kvalitén i tidigare skriftliga självständiga arbeten/examensarbeten på avancerad nivå (eller motsvarande skriftliga arbete från andra utbildningsalternativ som bedömts likvärda), introduktionsbrevet och forskningsplanerna.

Det slutliga urvalet görs efter genomförd personlig intervju. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga samt hur du genom din erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka ämnesområdet samt bidra till dess framtida utveckling.

Ansökningsprocedur
Ansökan görs i Lunds universitets elektroniska rekryteringssystem, Varbi. Eventuell kompletterande dokumentation, i form av publikationer, skickas till Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, Box 8203, 200 41 Malmö. Diarienummer PA2019/3946 ska anges i samband med handlingar som skickas via post.

Ansökan ska innehålla

- CV,
- Styrkt meritförteckning inklusive examensbevis (Ladok-utdrag eller motsvarande),
- Självständigt/a arbete/n (examensarbeten) på avancerad nivå,
- Artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet,
- Kontaktuppgift till 1-2 referenter,
- Introduktionsbrev (500-700 ord),
- Kortfattad forskningsplan (max 1000 ord inklusive referenser),
- Fördjupad forskningsplan (max 5000 ord exklusive referenser),
- Eventuellt andra dokument som du önskar åberopa för den aktuella anställningen.

Anställningen påbörjas 2020-08-17.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-08-17
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3946
Kontakt
  • Eva Sæther, professor, +46 73 159 05 16, eva.saether[at]mhm.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-12-12
Sista ansökningsdag 2020-02-10

Tillbaka till lediga jobb