Lunds universitet, LTH, Institutionen för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

WASP-HS
Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS). WASP-HS vision är excellent forskning och ökad kunskap om konsekvenserna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system för humaniora och samhälle. Det tioåriga programmet har initierats och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse med 660 miljoner kronor. Dessutom bidrar industri och universitet till programmets genomförande.

WASP-HS inkluderar en omfattande nationell forskarskola med upp till 70 doktorander, inrättandet av minst tio nya forskargrupper i hela Sverige, stöd för tolv gästprofessorer för att stärka svensk forsknings- och nätverksverksamhet samt ett antal forskningsprojekt. För mer information om forskning och andra aktiviteter, se http://wasp-hs.org/.

Forskarskolan inom WASP-HS erbjuder grunder, nya perspektiv och spetskunskap inom olika vetenskaper med undervisning av ledande forskare. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och besökande föreläsare stödjer forskarskolan aktivt byggandet av ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industrin. Den erbjuder ett mervärde utöver universitetens existerande doktorandprogram och en unik möjlighet för studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med hög industriell relevans.

Vid institutionen för teknik och samhälle arbetar cirka 80 universitetslektorer, doktorander och administrativ personal. Institutionen utvecklar för närvarande en tvärvetenskaplig forskningsmiljö kring artificiell intelligens (AI) och samhälle, vilket inkluderar etiska, sociala och juridiska frågor. Nuvarande doktorandställning är en av två utlysningar inom det femåriga forskningsprojektet AI Transparency and Consumer Trust, finansierat av WASP-HS.

Forskarutbildningsämne

Teknik och samhälle

Forskarutbildningsämnet teknik och samhälle omfattar fler- och tvärvetenskapliga studier om teknikens roll, samspel och betydelse för samhällets olika delar.

Projektbeskrivning
Detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt undersöker hur AI-transparens relaterar till konsumenters tillit och syftar till att bidra till rättvis och ansvarsfull användning av tillämpad AI på konsumentmarknader. Vi kommer att studera i) hur AI styrs och regleras på konsumentmarknaderna i stort; ii) konsumenternas sociala normer och förståelse för AI, särskilt när det gäller transparens, och iii) hur s.k. förklarbarhet (xAI) kan utvecklas i skärningspunkten mellan sociala, juridiska och tekniska aspekter för att stärka konsumenternas tillit.

Specifikt söker vi en doktorand för att studera transparensfrågor i relation till tillämpad AI ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Detta ligger i skärningspunkten mellan tekniska aspekter av att göra applikationer för maskininlärning förklarbara, och vilka typer av förklaringar som krävs eller fungerar i ett rättsligt och socialt sammanhang, när syftet är att att nå en lämplig nivå av konsumenttillit.

Metodologiskt kan detta beforskas både genom kvalitativa och kvantitativa studier. Vår målsättning är att nå synergier tillsammans med andra forskningsprojekt med liknande utmaningar inom andra områden, såväl som inom WASP-HS-programmet och forskarnätverket AI Lund. Medlemmar i rådgivande referensgrupp för forskningsprojektet representerar forskningskompetens från datavetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, men också från ledande internationella företag samt Konsumentverket.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i beskrivna forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet i forskarutbildningsämnet Teknik och samhälle uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Här beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation, inte minst i tillgängliggörande av forskningsbaserad kunskap till en bredare publik, samhällsdebatt, lagstiftare eller i industrisamverkan.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Även om vi huvudsakligen letar efter någon med samhällsvetenskaplig bakgrund, i dess breda bemärkelse, ser vi det som särskilt fördelaktigt om kandidaten har beprövad kunskap om teknologier och metoder inom AI-domänen, hur de tar sig uttryck på marknader och i samhället, liksom en förståelse för de rättsligt mest relevanta aspekterna för det forskningsområde som tecknas ovan.
 • Det är viktigt att kandidaten kan delta i samverkansprojekt såväl som att hantera olika perspektiv som framkommer i samarbete över disciplingränser inom akademin och med industrin.

Hänsyn kommer därmed att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska eller svenska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4061
Kontakt
 • Stefan Larsson, +46462227158
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-12-05
Sista ansökningsdag 2020-02-03

Tillbaka till lediga jobb