Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på strategier för en hållbar utveckling. IIIEE strävar efter att knyta samman forskningsresultat och deras tillämpning, skapa möjligheter för hållbar utveckling för företag, ekonomi och miljö. IIIEE tror att en förändring i riktning mot hållbarhet kräver strategiskt fokuserad stadsutveckling och ledningsstrukturer, styrmedel, affärsmodeller, visioner och scenarier. För mer information se: www.iiiee.lu.se

Särskild ämnesbeskrivning

Forskningen inom den här postdoktortjänsten har det övergripande målet att förstå hur producentansvarsregler kan utformas så att olika värden hos uttjänta varor bättre kan tillvaratas. Det finns flera utmaningar för att man skall kunna uppnå slutna kretslopp av material, däribland att ta vara på värden från de uttjänta varorna och att hantera konkurrensen om de varor som har betydande värde. Svårigheterna att finna vägar för hur varorna ska handhas beror bland annat på att värdet kan vara av flera olika slag. Exempel på olika värden är försäljningsvärde av återvunnet material, värdet av att undvika miljöskador och värdet av tillgången till vissa strategiskt viktiga material. Forskningen inom denna postdoktortjänst skall handla om hur värdena i de uttjänta produkterna tas tillvara idag. Detta kommer att göras genom att undersöka varor med övervägande negativt ekonomiskt värde (ljuskällor) och varor med mer positiva, men också fluktuerande värden (vitvaror, fordon och mobiltelefoner). Inom projektet skall ett ramverk byggas för att analysera olika dimensioner av värde hos varorna samt införandet av producentansvar baserat på två EU-direktiv – direktivet om uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning samt direktivet om uttjänta fordon. Erfarenheterna inom EU-området kommer att jämföras med lagstiftning och genomförande i USA och Japan. Forskningen ska bygga på nära kontakt med viktiga intressenter för att klargöra när och på vilket sätt värden kan uppstå, vilka värden som inte tillvaratas idag och styrmedlens roller i sammanhanget.

 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar främst:

 •  Forskning inom ämnesområdet, som är beskrivet under ”Särskild ämnesbeskrivning”
 •  Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i enlighet med behov
 •  Handledning av examensarbetare och doktorander när behov uppstår
 •  Arbete för att söka extern forskningsfinansiering
 •  Samverkan med näringsliv och samhälle
 •  Administration kopplad till ovanstående arbetsuppgifter

 

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 •  Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
 •  Forskningserfarenhet från olika discipliner
 •  Pedagogisk erfarenhet på universitetsnivå
 •  Kunskap om och erfarenhet av forskning inom ämnesområdet, som är beskrivet under ”Särskild ämnesbeskrivning”

 

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 •  God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 •  Pedagogisk förmåga

 

Övriga meriter:

 •  Visad förmåga att samverka med icke-akademiska intressentgrupper
 •  Visad förmåga att kommunicera forskningsresultat i akademiska såväl som icke-akademiska sammanhang

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4187
Kontakt
 • Per Mickwitz, 046-2220000
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-01-14
Sista ansökningsdag 2020-01-28

Tillbaka till lediga jobb