Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vid avdelningen för Förbränningsfysik bedrivs en omfattande verksamhet med stor tonvikt på utveckling av laserspektroskopiska tekniker för att lösa framtidens ingenjörsmässiga samhällsutmaningar inom olika områden såsom förbränning, förgasning, fjärranalys, katalys, nanometerstrukturer, ekologi, biofotonik, etc.  Verksamheten har stora kontakt­­ytor inom Lunds universitet, med andra högskolor, med industrin och har en stark internationell prägel. Verksamheten bedrivs sedan 2001 i moderna lokaler i Enoch Thulin-laboratoriet vid Fysiska institutionen och i dagsläget arbetar ca 65 personer på avdelningen.

 • Är Du intresserad av grundläggande fysik och vill tillämpa dina kunskaper inom miljöområdet?
 • Är Du intresserad av mätteknik baserad på laser/optik/spektroskopi?
 • Vill Du vara delaktig i att öka förståelsen för sotpartikelbildning och sotpartiklars klimatpåverkan?
 • Vill Du arbeta i en forskningsmiljö som präglas av samarbetsprojekt med andra forskare såväl nationellt som internationellt?
 • Utmanas Du av att arbeta experimentellt med lasersystem i moderna laboratorier såväl som med avancerad datautvärdering och modellering?
 • Gillar Du utmaningar och vill utveckla dig själv?

Då kan det vara Dig vi söker!

Bakgrund
Sotpartiklar från förbränningsprocesser har negativa hälsoeffekter och påverkar det globala klimatet. Sotpartiklars optiska egenskaper (absorptions- och spridningsegenskaper) avgör deras roll för den globala uppvärmningen och aktuell forskning indikerar att de ger näst störst bidrag till global uppvärmning (efter koldioxid). Osäkerheterna är dock stora vilket delvis har att göra med att sotpartiklars optiska egenskaper beror på deras nanostruktur som i sin tur beror på förhållandena vid vilka de bildades. Ett viktigt led i denna strävan att förstå sotpartiklars betydelse för hälsa och klimat är att med avancerade mätmetoder undersöka sotpartiklars inre bindningsstruktur, morfologi och optiska egenskaper och hur dessa egenskaper ändras under bildningsprocessen. För detta behövs avancerade mätinstrument, där vår avdelning arbetar med utveckling av beröringsfria laserbaserade mätmetoder.

Arbetsuppgifter
Det övergripande syftet med arbetet är att öka förståelsen för hur sotpartiklars optiska egenskaper korrelerar med sotpartiklars morfologi och nanostruktur, och att studera hur sotets egenskaper förändras under bildningsprocessen från sotets förstadier via kärnbildning till åldrat sot. Forskningsarbetet innefattar utveckling av laserbaserade mätmetoder för att karakterisera sotpartiklar i termer av storlekar, koncentrationer och optiska egenskaper (spridning/absorption). Olika laserbaserade mätmetoder såsom spridning (Rayleigh/Raman), laser-inducerad inkandescens (LII), och laser-inducerad fluorescens kommer att utvecklas och tillämpas i såväl sotaerosoler som för in-situmätningar i flammor. Kompletterande mätningar kommer att utföras på sot som extraherats från mätsystemen för vidare analys med bl.a. elektronmikroskopi och masspektroskopi för ökad förståelse av sotpartiklars nanostruktur. Det experimentella arbetet omfattar planering, uppbyggnad av mätuppställningar samt genomförande av mätkampanjer.  Modelleringsarbete sker i samband med analys och tolkning av mätdata från de olika teknikerna. Forskningsarbetet leder till skrivande av vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter. En del av arbetet kommer att ske i nära samarbete med EAT (Ergonomi och Aerosolteknik) på Lunds universitet.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt och deltagande i forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, ca 10 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i MATLAB eller liknande programspråk.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Kunskaper inom laserspektroskopi, atom- och molekylfysik, optik, och aerosolfysik, förvärvade och dokumenterade genom universitetskurser eller på annat sätt.
 • Praktisk erfarenhet inom något eller några av ovanstående områden.
 • Pedagogisk kunskap och praktik.

Hänsyn kommer också att tas till personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, framåtanda, motivation, och ansvarstagande.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande
Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev, som kan vara skrivet på svenska eller engelska, där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökningsprocessen. Svaren kan skrivas på svenska eller engelska.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4192
Kontakt
 • Professor Per-Erik Bengtsson, +46462223109, per-erik.bengtsson@forbrf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-12-13
Sista ansökningsdag 2020-01-20

Tillbaka till lediga jobb