Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Konstruktionsteknik behandlar principer för dimensionering och utformning av konstruktioner för byggnader och anläggningar, med hänsyn till olika laster och påverkningar som är aktuella under konstruktionens livstid. En central del är verkningssätt och dimensionering av bärande konstruktionstelement i trä, betong, murverk och stål. Ett viktigt begrepp är tillförlitlighet, som innebär att konstruktionselement och –system skall utformas med tillräcklig säkerhet mot brott, skada eller förlust av viktiga funktioner under konstruktionens livstid. Se även den allmänna studieplanen för konstruktionsteknik: https://www.lth.se/fileadmin/lth/lthhandboken/utbildningforskning/forskarutbildning/Kontruktionsteknik_2019-05-21_sv.pdf och avdelningens hemsida: www.kstr.lth.se

Projektbeskrivning
Doktorandprojektet innehåller huvudsakligen studier över osäkerheter och hur de påverkar tillförlitligheten i resultaten från beräkningar av värme- och fuktprestanda hos biobaserade klimatskal, samt hur dessa resultat påverkar bärande system i nya och befintliga byggnader. En specifik aspekt av detta är hur hänsyn till osäkerheter kan tas genom att använda generella risk- och beslutsmetoder samt möjlig tillämpning av probabilistiska metoder. Kommande krav på klimatdeklaration av byggnader kommer att leda till ökad användning av biobaserade material. För att säkerställa önskvärd funktion och beständighet över tid krävs därför en helhetssyn på hur olika risker och osäkerheter bör påverka uppbyggnaden av klimatskärmen och det bärande systemet. Synergier är möjliga med ett pågående projekt som undersöker biobaserade material i klimatskärmen där användbar indata för de nya studierna kan utnyttjas. Osäkerheterna i modelleringen kan komma att öka ytterligare på grund av framtida klimatförändringar, möjligheten att inkludera olika klimatscenarier i datormodelleringen av klimatskärmen kommer därför att studeras.

Osäkerheterna i modelleringen kommer att undersökas med hjälp av analytiska modeller, datormodellering/-simulering, fältförsök och enkäter/intervjuer. Slutmålet är att utveckla en riskbaserad metodik som kan kopplas till vanliga beräkningsprogram. Denna typ av program kan användas av fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter med flera för att förutsäga risk för fuktrelaterade problem samt livslängd för olika typer av biobaserade material i klimatskärmen.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning i ämnet konstruktionsteknik och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven för särskild behörighet för utbildningsämnet konstruktionsteknik uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kunskap och färdigheter inom risk och tillförlitlighetsmetoder
 • Kunskap och färdigheter inom projektering av träkonstruktioner
 • Kunskap och färdigheter inom beräkning av fuktsäkerhet
 • Bra kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (193:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4203
Kontakt
 • Oskar Larsson Ivanov, Universitetslektor, oskar.larsson_ivanov@kstr.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-02-03
Sista ansökningsdag 2020-03-27

Tillbaka till lediga jobb