Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokratisering, diplomati, fred och konflikt, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen i statsvetenskap omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och avslutas med att doktoranden vid offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Den som anställs som doktorand uppbär lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Doktoranden får tillgång till en arbetsplats vid Statsvetenskapliga institutionen. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Anställningen är knuten till forskningsprojektet ”FOREST VISIONS: skogsbruk för ett fossilfritt välfärdssamhälle i ljuset av målkonflikter och osäkerheter”. Projektet, som är finansierat av forskningsrådet FORMAS, är ett samarbete mellan professor Anna Maria Jönsson (Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemtjänster), Docent Johannes Stripple (Statsvetenskap) och universitetslektor Alexandra Nikoleris (Institutionen för miljö- och energisystem, LTH).
Skogen i norra Europa bidrar på många sätt till samhället. Vi använder skogen till virke, pappersmassa och biobränsle, och skogen fyller en viktig funktion för rekreation och turism. På senare tid har skogens klimatnytta lyfts fram. Skogen bidrar med klimatreglering genom att binda in koldioxid, samtidigt som bioenergi och förnybara trämaterial bidrar med klimatlösningar som möjliggör minskad användning av olja, kol och cement. Skogen utgör dock en begränsad resurs vilket gör att avvägningar mellan användningsområden behöver beaktas. Olika intressegrupper ser på skogen, och värderar skogen, på olika sätt. Det övergripande målet för projektet ”Forest Visions” är att visualisera framtida skötselstrategier och belysa målkonflikter och policyalternativ i ljuset av skogens roll i klimatomställningen. I projektet kombineras ekosystem-modellering, avnämarinteraktioner samt samhällsvetenskapliga perspektiv. Doktoranden förväntas utföra forskning som bidrar till projektets målsättningar, liksom efter projektet slut genomföra sådan forskning som hon/han bedömer som relevant för sitt avhandlingsprojekt. Vi förväntar oss att det specifika statsvetenskapliga bidraget skall handla om frågor som, t.ex., vilka värden finns i den svenska skogen och hur är dessa värden etablerade? Vilken sorts styrning kan, i ljuset av olika skogsframtider, hantera långvariga konflikter om skogens resurser? Hur etableras kunskap om olika skogsframtider och vad innebär dessa för hur heterogena grupper av skogliga aktörer fattar beslut idag? Hur utrycks och etableras makt och styrning i relation till skogens komplexitet och olika ekosystemtjänster? 
Forskning kan bedrivas genom olika metoder, exempelvis arkiv och dokumentstudier, kvalitativa intervjuer och fokusgrupper, deltagande observation och enkätundersökningar. Erfarenhet av skogsforskning eller miljöforskning är en merit, men inte nödvändigt. Goda kunskaper i svenska språket är en merit. Inom parametrarna som beskrivits ovan bedriver doktoranden självständig forskning utifrån egna frågeställningar, teorival och metodansatser. Doktoranden förväntas vara närvarande på institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön, samt vara delaktig i arbetet med projektet, inkluderat projektrapporteringen till FORMAS.
Arbetsspråket i forskarutbildningen är i huvudsak engelska. Icke svenskspråkiga doktorander förväntas dock tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska under anställningstiden. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns. Anställningen som doktorand ska tillträdas 2019-09-01. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i statsvetenskap finns tillgänglig på:
http://www.svet.lu.se/forskning/forskarstudier

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildning (HF kap 7 § 35) krävs att den sökande
• har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha förskrivit, och
• bedöms i övrigt ha sådan förmåga som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildning (SFS2010:1064).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
• avlagt en examen på avancerad nivå,
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Den sökande ska förutom den grundläggande behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet statsvetenskap på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Den sökande ska också ha slutfört en självständigt författad uppsats om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i statsvetenskap eller ämne som bedöms likvärdigt i relation till projektet. Vid ansökningstillfället måste uppsatsen vara examinerad och betygsatt. 

Bedömningsgrund
Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid antagning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Rangordning av sökande sker utifrån en samlad bedömning av kvaliteten på insända uppsatsarbeten och insänd forskningsplan, betyg från tidigare utbildningar samt personlig lämplighet. Då forskarstudier i statsvetenskap är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. God samarbets- och kommunikationsförmåga är därtill ett krav, liksom goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Intervjuer kommer att genomföras av ett begränsat urval av sökande i antagningsprocessens slutskede. Intervjuerna kan komma att kompletteras med arbetsprov. Statsvetenskapliga institutionen välkomnar särskilt kvinnliga sökanden.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande
Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan ska innehålla:
• ett introduktionsbrev på svenska eller engelska, omfattande max 1 000 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet;
• en meritförteckning på svenska eller engelska som visar behörighet för forskarutbildning i statsvetenskap;
• examensbevis och betyg på svenska eller engelska;
• uppsats på svenska eller engelska motsvarande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå (i förekommande fall kan uppsats på kandidatnivå också bifogas, utöver uppsats från avancerad nivå) i statsvetenskap eller ämne som bedöms likvärdigt;
• en kortfattad forskningsplan på svenska eller engelska, omfattande max 2 000 ord inklusive referenser;
• namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner, företrädesvis verksamma inom akademin (referensbrev ej nödvändigt i ansökningsskedet);
• övriga handlingar som du som sökande önskar åberopa för aktuell anställning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4277
Kontakt
  • Douglas Brommesson, studierektor forskarutbildning, +46 (46) 222 89 48, douglas.brommesson@svet.lu.se
  • Johannes Stripple, projektledare, +46 (0) 708197129, johannes.stripple@svet.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46 (46) 222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46 (46) 222 93 62
Publicerat 2019-12-13
Sista ansökningsdag 2020-02-05

Tillbaka till lediga jobb