Lunds Universitet, naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Projektbeskrivning

Hur påverkar extremväder algblomningar?

Sjöar och vattendrag är enormt viktiga resurser för dricksvatten, fiske och rekreation. Dock är ytvatten världen över hotat av giftiga cyanobakterieblomingar. Den ledande paradigmen (blooms like it hot) är att det kommer bli fler och mer intensiva cyanobakterieblomningar i framtiden pga högre temperaturer och närsaltsinflöde. Under
den extremvarma och torra sommaren 2018 i Sverige, observerade vi avvikelser från denna prediktion. Bland annat observerade vi ett totalskifte i algsamhället i en dricksvattentäkt i Skåne. lstället for cyanobakterier blommade en dinoflagellat som ibland bildar toxiner. Skiften som detta leder till nya problem och utmaningar for vattenvård och dricksvattenanläggningar.

Arbetsuppgifter

Det övergripande målet med doktorandprojektet är att undersöka och inkludera effekten av extremväder för att bättre prognosticera algblomningar. De specifika målen med projektet är att analysera hur vanliga algblomningsskiften var under 2018, till vilken grad vårtemperaturer bestämmer algblomningens sammansättning och om torka leder till minskad närsaltstillgång och därmed till att cyanobakterier blir utkonkurrerade. I samarbete med ett vattenverk kommer algförekomst och algtoxiner i dricksvattenproduktionen att undersökas.

Doktorander kommer att organisera och utföra såväl fältstudier som laborativa försök, samt analysera data från den nationella växtplanktondatabasen. Doktorander kommer också att delta i ett medborgar-forskningsprojekt för att öka medborgares engagemang men också for att åstadkomma frekvent provtagning.

Kvalifikationer

Masters eller Magisterexamen (eller motsvarande) i biologi med inriktning mot limnologi eller marin ekologi är ett krav.

Den framgångsrike kandidaten uppfyller följande krav:
- Grundläggande förståelse av akvatiska system
- Praktisk erfarenhet av mikroskopering
- Praktisk erfarenhet av arbete i labb
- Erfarenhet av arbete med mikroalger eller andra mikroorganismer
- Mycket goda kunskaper i engelska

Innehar körkort Ytterligare meriter är:
- Erfarenhet av algodling
- Erfarenhet av fältarbete
- Erfarenhet av grundläggande molekylärbiologiska tekniker
- Erfarenhet av analys av stora dataset

Viktiga egenskaper är att vara kreativ, problemlösande, självgående, uthållig, strukturerad samt att ha god samarbetsförmåga.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökan

Ansökan ska inkludera följande: CV, bilagor som styrker åberopade meriter, ett personligt brev som förtydligar ditt intresse för projektet och doktorandstudier samt eventuell erfarenhet som är relevant för projektet, dokumenterad kunskap i engelska (skriftligt och muntligt), kontaktinformation (telefonnummer och e-postadress) till två
referenspersoner. Relevanta publikationer, exempelvis accepterade akademiska artiklar eller examensarbete kan bifogas.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4295
Kontakt
  • Karin Rengefors, Professor, +46462228427, karin.rengefors@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-12-18
Sista ansökningsdag 2020-02-15

Tillbaka till lediga jobb