Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Postdoktorpositionen är finansierad av BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate), ett tvärvetenskapligt strategiskt forskningsområde (SFO) som bygger på samarbete mellan mer än 250 forskare vid universiteten i Lund och Göteborg. BECC utvecklar forskning som bidrar till att synliggöra och generera kunskap som bidrar till att förutsäga och hantera den kombinerade effekten av klimatförändring och markanvändning på biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster. BECCs styrka är dess existerande och framgångsrika forskningsledare från många olika discipliner såsom biologi, statsvetenskap, geologi, matematik, naturgeografi och ekonomi som tillsammans utvecklar BECC. Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, är värd för BECC. CEC är både ett fysiskt och ett virtuellt centrum vid Lunds universitet. CEC bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning.

Hur anpassar vilda och odlade växter sina inbyggda klockor till klimatförändringar?

Det är välkänt att många växter blommar allt tidigare år efter år, vilket kan kopplas till klimatförändringar. Blomningens igångsättande styrs främst av temperatur och dagslängd, och genom årens lopp har växterna i ett givet geografiskt område anpassat sig till de lokala förhållandena, vilket speglar sig i deras genetik. Därför kan man fråga sig om växter blir missanpassade när klimatet ändras och vilka genetiska kombinationer som blir vinnande koncept. Uppgiften är att utveckla livshistorieteori under väldefinierade ekologiska och genetiska förutsättningar, för att förstå hur växter anpassar sina blomningsstrategier till klimatförändringar. Projektet fokuserar på ettåriga växter som inbegriper ekonomiskt viktiga grödor, invasiva ogräs och allergiframkallande växter och som på grund av kort generationstid kan evolvera snabbt när miljön ändras. Teorin kommer att testas med data från sädesslaget korn odlat på olika platser i Europa och från Svenska Fenologinätverket. Projektets resultat kan få tillämpningar inom växtförädling och vid riskbedömning och bekämpning av invasiva arter i en värld med klimatförändringar.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

 • utveckling och analys av eko-evolutionära livshistoriemodeller för växter genom matematisk analysis och datorsimuleringar
 • modellvalidering baserat på statistisk analys av data från fältexperiment och fenologiska databaser
 • simulering av hur framtida klimatförändringar påverkar växters tillväxt och reproduktionsframgång.

Krav

 • doktorsexamen i ekologi, matematik, miljövetenskap eller liknande
 • intresse för evolutionär ekologi
 • solid bakgrund inom kvantitativ eller teoretisk ekologi
 • utmärkta programmeringskunskaper
 • förmåga att arbeta självständigt och i grupp
 • goda kunskaper i engelska såväl muntligt som skriftligt

Meriter

 • publikationer i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter
 • erfarenhet av växtekologi, växtgenetik och eko-evolutionär modellering.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

De viktigaste kriterierna för utvärdering av de sökande kommer att vara vetenskaplig skicklighet. Tonvikten kommer också att läggas på i vilken utsträckning den sökande kan bidra till den allmänna utvecklingen av det strategiska forskningsområdet BECC.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.
Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4299
Kontakt
 • Jacob Johansson, forskare, +46 708 275 247, jacob.johansson@biol.lu.se
 • Mats Hansson, professor, +46 46 222 49 80, mats.hansson@biol.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-01-08
Sista ansökningsdag 2020-02-16

Tillbaka till lediga jobb