Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Postdoktorpositionen är finansierad av BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate), ett tvärvetenskapligt strategiskt forskningsområde (SFO) som bygger på samarbete mellan mer än 250 forskare vid universiteten i Lund och Göteborg. BECC utvecklar forskning som bidrar till att synliggöra och generera kunskap som bidrar till att förutsäga och hantera den kombinerade effekten av klimatförändring och markanvändning på biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster. BECCs styrka är dess existerande och framgångsrika forskningsledare från många olika discipliner såsom biologi, statsvetenskap, geologi, matematik, naturgeografi och ekonomi som tillsammans utvecklar BECC. Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, är värd för BECC. CEC är både ett fysiskt och ett virtuellt centrum vid Lunds universitet. CEC bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning.

Skogen bidrar till människans välbefinnande på många sätt. För att undvika överanvändning och oönskade ekosystemförändringar behöver skogens multifunktionalitet beaktas vid framtagandet av strategier och policy för skogens skötsel. Målsättningen med det transdisiplinära projektet är att kvantifiera och visualisera hur olika adaptiva skötselstrategier kan bidra till klimatlösningar och uppfyllandet av miljömål vid övergång till ett fossilfritt samhälle. Postdoktorn kommer att delta i avnämardialoger, som bygger på erkänd status av skogens ekosystemtjänster. Postdoktorn kommer att vara huvudansvarig för att sammanställa information från dessa dialoger, konstruera indikatorer för ekosystemtjänster och analysera ekosystemmodelldata för att analysera konflikter och möjliga strategier och policy. Arbetsuppgifterna inkluderar att skriva vetenskapliga artiklar, baserade på avnämardialogen och ekosystemtjänstindikatorerna, samt att visualisera resultaten genom att ta fram konkreta exempel på skogsägares beslutsavväganden i relation till klimat och miljömål, dilemman och konflikter.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Krav

 • Den sökande ska ha
  avlagt doktorsexamen i naturgeografi, samhällsvetenskap, miljövetenskap, skogsvetenskap eller ekologi
 • goda bakgrundskunskaper i skogsekologi och skötsel, och ett genuint intresse av transdisciplinär forskning
 • mycket goda kunskaper i svenska och engelska, samt en vilja att kommunicera med avnämare är ett krav.

Meriter

 • Dokumenterad erfarenhet av avnämarkontakter, policyarbete kring klimatfrågor och ekologisk anpassning samt
 • arbete med stora datamängder och statistik är meriterande. 

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO). 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla: 

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4339
Kontakt
 • Anna Maria Jönsson, professor, +46 46 222 94 10; anna_maria.jonsson@nateko.lu.se
 • Johannes Stripple, universitetslektor, +46 46 222 04 88; johannes.stripple@svet.lu.se
 • Fredrik Lagergren, forskare, +46 46 222 39 76; fredrik.lagergren@nateko.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-01-08
Sista ansökningsdag 2020-02-16

Tillbaka till lediga jobb