Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Placering

Anställningen är placerad i forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande som bedriver forskning och utbildning på forskarnivå inom området åldrande och hälsa. Vi representerar många olika discipliner och professioner - gerontologi, arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad, folkhälsovetenskap, sociologi, psykologi och epidemiologi. Forskargruppen är anknuten till det tvärvetenskapliga Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) som engagerar seniora och juniora forskare vid fyra av universitetets fakulteter.

På institutionen värnar vi om en god arbetsmiljö och en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Beskrivning

Utbildningen på forskarnivå avses leda till doktorsexamen i medicinsk vetenskap, inriktning gerontologi.

Doktorandprojektets syfte är att öka kunskapen om det dynamiska samspelet mellan upplevda boendeaspekter och livsförändringar i relation till hälsa, välmående, funktion och social delaktighet under åldrandet. 

De planerade studierna kommer att genomföras inom projektet ”HoT-Age: Upplevda boendeaspekter och livsförändringar: Gott åldrande i det egna hemmet”. Projektet finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), och genomförs i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med samarbetspartner i Tyskland. Både kvantitativa och kvalitativa metoder kommer användas.

Handledarna representerar medicinsk psykologi, gerontologi och sociologi.

Arbetsuppgifter

Med stöd av handledarna ska doktoranden medverka i planering av projektet, datainsamling, analysera och sammanställa data samt rapportera resultaten i vetenskapliga artiklar på engelska. Doktorandprojektet sammanfattas i en ramberättelse på engelska och presenteras i en doktorsavhandling. Doktoranden ska genomgå nödvändiga kurser på forskarnivå, aktivt delta i seminarier och andra relevanta aktiviteter samt sätta sig in i relevant litteratur. Aktivt medverka i kommunikation och översättning av forskningsresultat till olika målgrupper inom och utanför forskarsamhället. Resor såväl inom Sverige som internationellt förekommer. Forskningsvistelse vid Goethe University Frankfurt och annat universitet, i Sverige eller utomlands, kan bli aktuell.

Doktoranden förväntas medverka i aktiviteter och uppdrag inom forskargruppen, institutionen, CASE, Frankfurt Forum for Interdisciplinary Ageing Research (FFIA) och Doing Transitions Research Training Group (Tyskland).

Enligt 5 kap. 2 § Högskoleförordningen (HF) ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Forskarutbildningsnämnden får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. 

Kraven på särskild behörighet ska avse kunskaper från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande men kan också avse särskild yrkeserfarenhet. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå. Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet medicinsk vetenskap.

Studerande med utomnordisk grundexamen ska ha kunskaper motsvarande 3-årig gymnasiekompetens i engelska (godkänt prov) om hemspråket är annat än engelska. 

Övriga kvalifikationer

Övriga krav:

  • God datorvana
  • Goda kunskaper i talad och skriven svenska eller annat skandinaviskt språk.
  • Goda kunskaper i engelska

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom självständighet, noggrannhet och samarbetsförmåga.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningens omfattning är 100% av heltid. Tillträde 2020-04-01 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-04-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4384
Kontakt
  • Steven Schmidt, docent och huvudhandledare, 046-2221983 E-post steven.schmidt@med.lu.se
  • Linnea Gard, personalsamordnare, 046-222 19 20 E-post linnea.gard@med.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-01-10
Sista ansökningsdag 2020-02-14

Tillbaka till lediga jobb