Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Placering

Anställningen är placerad i forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande som bedriver forskning och utbildning på forskarnivå inom området åldrande och hälsa. Forskargruppen är anknuten till det tvärvetenskapliga Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) som engagerar seniora och juniora forskare vid fyra av universitetets fakulteter.

På institutionen värnar vi om en god arbetsmiljö och en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Beskrivning

Utbildningen på forskarnivå avses leda till doktorsexamen i medicinsk vetenskap, inriktning gerontologi.

Doktorandprojektet adresserar åldrande och teknik ur ett generationsperspektiv, i relation till hälsa. Kunskap om den åldrande befolkningens attityder och erfarenheter, behov och önskemål kan användas för att stimulera äldre till teknikanvändning i sin vardag och stärka deras delaktighet i samhället. 

De planerade studierna kommer att genomföras inom det pågående forskningsprojektet GenerationTech, som finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Projektet genomförs i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med uttalad brukarmedverkan. 

Arbetsuppgifter

Doktoranden medverkar i planering av projektet, datainsamling, analyserar och sammanställer data samt rapporterar resultaten i vetenskapliga artiklar på engelska. Doktorandprojektet sammanfattas i en ramberättelse på engelska och presenteras i en doktorsavhandling. Doktoranden ska genomgå erforderliga kurser på forskarnivå, aktivt delta i seminarier, sätta sig in i relevant litteratur och aktivt medverka i kunskapsöverföring till olika målgrupper, inom och utanför forskarsamhället. Doktoranden förväntas medverka i relevanta aktiviteter och uppdrag inom forskargruppen, institutionen och CASE. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Resor inom landet och internationellt ingår. Forskningsvistelse vid annat universitet kan bli aktuell.

Enligt 5 kap. 2 § Högskoleförordningen (HF) ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Forskarutbildningsnämnden får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. 

Kraven på särskild behörighet ska avse kunskaper från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande men kan också avse särskild yrkeserfarenhet. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå. Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet medicinsk vetenskap.

Studerande med utomnordisk grundexamen ska ha kunskaper motsvarande 3-årig gymnasiekompetens i engelska (godkänt prov) om hemspråket är annat än engelska. 

Övriga kvalifikationer

Övriga krav:

  • God datorvana
  • Goda kunskaper i talad och skriven svenska eller annat skandinaviskt språk
  • Goda kunskaper i talad och skriven engelska

Meriterande:

  • Intresse och dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete med äldre, särskilt av arbete med tekniska lösningar/produkter samt gruppverksamhet
  • Erfarenhet av arbete i/samarbete med för projektet relevant forskningsmiljö
  • Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskapligt/tvärprofessionellt samarbete
  • Erfarenhet av programvaror för kvantitativa och gärna även kvalitativa dataanalyser

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. 

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningens omfattning är 100% av heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4405
Kontakt
  • Susanne Iwarsson, professor och huvudhandledare, 046-222 19 40 E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se
  • Linnea Gard, personalsamordnare, 046-222 19 20 E-post: linnea.gard@med.lu.se
Publicerat 2020-01-14
Sista ansökningsdag 2020-02-14

Tillbaka till lediga jobb