Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Juridiska fakulteten ledigförklarar en doktorandanställning för avläggande av juris doktorsexamen inom projektet Quantum Law . En av de tilltänkta handledarna är biträdande universitetslektor Valentin Jeutner.

Utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap inom ramen för projektet Quantum Law sker i något av följande ämnen: allmän rättslära, arbetsrätt, bankrätt, civilrätt, EU-rätt, finansrätt, folkrätt, förvaltningsrätt, internationell miljörätt, internationell privaträtt, komparativ rätt, konstitutionell rätt, miljörätt, mänskliga rättigheter, offentlig rätt, processrätt, rättsekonomi, rättshistoria, socialrätt och straffrätt.

Projektet Quantum Law är det första forskningsprojektet som är helt ägnat de juridiska konsekvenserna av framväxten av kvantdatorer. Projektet finansieras inom ramen för Wallenbergstiftelsernas forskningsprogram WASP-HS (The Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society). Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond avsätter under tio års tid sammanlagt 660 miljoner kronor till forskningsprojekt som undersöker de etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekterna av den pågående tekniska samhällsomvandlingen.

I sak syftar projektet Quantum Law till att ge ett väsentligt bidrag till en förståelse av de juridiska konsekvenserna av framväxten av kvantdatorer i förhållande till autonoma system och AI. Alla autonoma system och alla AI-applikationer bygger i grunden på insamling, datorbearbetning och sammanställning av information. Vanligen hanteras sådana uppgifter av datorer som behandlar informationen i ”bitar” med två olika värden: 0 eller 1. Kvantdatorer är fundamentalt annorlunda. De använder ”kvantbitar” som kan ha värdet 0 och 1 på samma gång, och dessa värden fördubblas med varje tillkommande kvantbit. Det gör att information kan bearbetas mycket snabbare, att avsevärt mycket mer information kan lagras och, mest betydelsefullt av allt, att beräkningar som är för komplexa för vanliga datorer kan genomföras. Det innebär att kapaciteten för AI och autonoma system kommer att öka dramatiskt. Redan står  bil- , läkemedels- och energiföretag på kö för att tillgodogöra sig kvantdatortekniken. Vid sidan om frågor om tillämpning aktualiserar tekniken normativa frågor om huruvida universum är regelstyrt eller inte och om i vad mån det är möjligt att fånga komplexa sociala processer med digitala verktyg.  

Projektet Quantum Law har till syfte att undersöka de övergripande juridiska konsekvenserna av kvantdatorteknik i förhållande till autonoma system och AI men tre frågor står i särskilt fokus: Hur påverkar kvantdatortekniken juridiskt arbete? Hur påverkar kvantdatortekniken juridiska processer? Hur påverkar kvantdatortekniken metafysiska antaganden om rätten?

Forskningsledare för projektet Quantum Law är Valentin Jeutner som också är tilltänkt handledare för doktorandanställningen.

Doktorandprojektets forskningsfrågor ska behandla förhållandet mellan juridik och datavetenskap (i vid mening). Doktoranden ska ha en god förståelse för grundläggande datavetenskap eller vara beredd att snabbt inhämta den tekniska kunskap som fordras för att på ett stringent sätt kunna analysera rättsliga aspekter av det valda området. De specifika frågor som ställs inom projektet Quantum Law kan tas som en utgångspunkt, men även mer övergripande frågor om förhållandet mellan juridik och datavetenskap är välkomna, såsom exempelvis:

- Automatisering av juridiska argument/rättsutslag.

- Bruk av AI-algoritmer för rättslig tillämpning eller analys.

- Möjligheter och fallgropar för datorstödd rättstillämpning.

- De juridiska aspekterna av metoder som ”text mining” och “text as data”.

- De juridiska konsekvenserna av att kvantdatorer kan bemästra vanliga krypteringsprogram.

- Konsekvenserna av kvantfenomen som t.ex. ”superposition states” för rättsteori.

- De juridiska konsekvenserna av att använda kvantdatorteknikens utökade datainsamlingsmöjligheter för tvistelösning.

- Andra nya/innovativa infallsvinklar på studiet av juridik och teknik.

 

Under anställningen kommer doktoranden att delta i den nationella forskarskolan WASP-HS. Forskarskolan är inriktad på samhälleliga problem med och konsekvenser av AI och autonoma system, och erbjuder integrerad fördjupning inom filosofi, samhällsvetenskap, tillämpad samhällsanalys, organisationsvetenskap, psykologi och andra humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Därtill erbjuds fördjupad kunskap rörande de tekniska aspekterna av AI, mjukvara och autonoma system.

Den nationella forskarskolan har ett gruppbaserat arbetssätt och för samman doktorander med olika bakgrund i tvärvetenskapliga team för att behandla autentiska problem med beaktande av såväl implikationer för individen och samhället som etiska implikationer.

Doktoranden kommer att ingå i en forskarskolegrupp med 20 doktorander från olika vetenskapsområden och olika delar av Sverige fr.o.m. 2020. Forskarskolans ambition är att åstadkomma en aktiv doktorandgemenskap över hela Sverige genom kurser, gemensamma studiebesök och sommar- och vinterseminarier. Doktoranderna inom WASP-HS förväntas samarbeta med  forskarna inom de parallella programmen WASP-AI och WASP-AS.

Arbetsuppgifter

Enligt HF 5 kap. 2 § ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

 

Behörighet

Bara den som antas eller redan antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (HF 5 kap 3 §).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39).

Särskild behörighet har den som genomgått juristutbildningen och avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet, om utbildningen och/eller yrkeserfarenheten bedöms ge en kompetens i ämnet för utbildningen på forskarnivå, som är likvärdig med juristexamen/juris kandidatexamen i fråga om såväl kunskaper i ämnet för utbildningen på forskarnivå som juridisk allmänbildning av betydelse för samma ämne.

Sökande med svensk juristexamen/juris kandidatexamen ska ha uppnått ett genomsnittligt betyg om Ba på utbildningens obligatoriska kurser. Sökande med annan examen ska i jämförliga delar av utbildningen ha uppnått i huvudsak motsvarande betygsnivå. Endast om särskilda skäl föreligger kan nämnden för utbildningen på forskarnivå medge undantag från detta betygskrav.Sökande ska ha avlagt juristexamen eller motsvarande senast den 18 mars 2020.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i HF 5 kap 1-7 §§. Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå återfinns i HF 7 kap 34-41 §§.

Vid antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (HF 5 kap 5 §, HF 7 kap 35,41 §§).

Den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms med ledning av följande bedömningsgrunder utan inbördes rangordning:

Sökandes allmänna kompetens:

- kvalitet och innehåll i tidigare självständiga skriftliga arbeten, såsom examensarbetet

- förmåga att aktivt delta i fakultetens forskningsmiljö relevant utbildningsbakgrund och betyg

- relevant arbetslivserfarenhet

Projektbeskrivningens vetenskapliga kvalitet:

- förmåga att beskriva och problematisera gällande forskningsläge

- tydlighet och logiskt sammanhang i formulering av syfte och forskningsfrågor

- stringens i rättslig argumentation och analys

- adekvans i val av metod och teori

- förmåga till kreativitet och innovation i formuleringen av forskningsfrågor och angreppssätt

- språklig begriplighet och formalia.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Ansökan ska innehålla meritförteckning, betygskopior, projektbeskrivning, ett examensarbete eller annat skriftligt arbete, angivande av en eller två referenspersoner (exempelvis chef eller handledare) samt övriga handlingar som sökande önskar belysa för aktuell anställning.

Den sökandes projektbeskrivning ska beskriva målen för projektet, föreslå forskningsfrågor, informera om tillämpliga metoder/teorier för arbete med de föreslagna frågorna och sätta in projektet i ett sammanhang av relevant lagstiftning och tidigare forskning. Projektbeskrivningen ska också redovisa den sökandes kunskap, färdigheter och erfarenhet av relevans för projektet och dess genomförande.

Se Riktlinjer för projektbeskrivning för vägledning men observera att den allmänna inramningen av doktorandprojektet redan är bestämd av det övergripande forskningsprojektet.

Projektbeskrivningen, som bifogas i en textfil i sökandeportalen, får inte överstiga 15 000 tecken inklusive blanksteg, fotnoter, källförteckning etc (överstigande text beaktas inte) och ska skrivas på engelska språket eller svenska, danska eller norska språket.

För frågor kontakta Valentin Jeutner (valentin.jeutner@jur.lu.se). 

Nämnden för utbildningen på forskarnivå kommer att intervjua ett urval av de sökande vid ett personligt möte eller via vidoekonferens/telefon den 12 eller 13 maj. Besked om vem som kallas till intervju lämnas senast den 23 april. Intervjun tar sin utgångspunkt i ansökan och syftar till att fördjupa nämndens kunskap om den sökande och hennes eller hans förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/167
Kontakt
  • studierektor Markus Gunneflo, +46462221043
  • kanslichef Helena Josefsson, +46462221095
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2020-02-05
Sista ansökningsdag 2020-03-18

Tillbaka till lediga jobb