Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Projektbeskrivning

Biologisk mångfald i infrastruktur. Längs vilken typ av vägkanter är det lämpligt att utföra åtgärder för att gynna pollinerande insekter?

Det övergripande målet med doktorandprojektet är att generera kunskap om var insatser i form av blomrika vägkanter bäst görs för att gynna pollinatörer som kan användas i konkret planering av vägprojekt. Doktoranden kommer genom empiriska undersökningar: 1) Att ta reda på om blommor i vägkanter gynnar pollinerande insekters förökning och om detta påverkas av vägens hastighet, trafikmängd och dragning i relation till miljöer som är viktiga för pollinerande insekter. 2) Att ta reda på om mortaliteten bland pollinerande insekter i vägkanten ökar med ökande maxhastighet på vägen. 3) Att ta reda på om det är mer värdefullt med rik blomförekomst i breda än i smala vägkanter, eftersom de breda kanterna ger de pollinerande insekterna möjlighet att undvika direkt närhet till trafiken. Med utgångspunkt i resultaten från de egna undersökningarna kommer doktoranden sedan utveckla ett enkelt redskap som predikterar hur satsningar på blomrika vägkanter påverkar pollinerare under olika förutsättningar. Doktoranden anställs på biologi/biodiversitet och antas i miljövetenskap på CEC.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att vara ansvarig för empiriska utvärderingar av hur egenskaper hos vägar och vägkanter, såsom blommängd, trafiktryck, hastighetsbegränsningar, vägkantsbredd och estimerad luftkvalitet påverkar pollinerande insekter och pollinering av vilda växter. I uppgifterna ingår planering, studiedesign, utförande av experiment, datainsamling, dataanalys och att skriva vetenskapliga artiklar och att presentera resultaten för forskarvärlden såväl som för relevanta avnämare. Arbetet kommer att inkludera fjärranalys och/eller GIS för att designa studier och kvantifiera relevanta faktorer som påverkar pollinerarna, design av ekologiska fältstudier och dataanalys på landskapsnivå, samt att i ett tvärvetenskapligt samarbete med avnämare utveckla strategier för pollinerarvänlig vägskötsel och utforma ett digitalt redskap för att förenkla och förbättra identifieringen av vägkanter som skulle lämpa sig för pollineraranpassad utformning.

Kvalifikationer

Vi söker en motiverad och kommunikativ person med en masterexamen eller motsvarande (inklusive ett examensarbete på 30 hp eller mer) i ekologi, bevarandebiologi, miljövetenskap, naturgeografi, eller liknande ämne. Särskilda meriter för den här positionen är dokumenterad kunskap om bevarandebiologi och landskapsekologi. Vi anser det även vara viktiga meriter att ha dokumenterad kunskap om insektsidentifiering (särskilt pollinerare) och analys av spatiala data, inklusive GIS. Dessutom värdesätter vi kunskap om trafikrelaterade luftföroreningar, programmerarfärdigheter och erfarenhet av statistiska analyser. Flytande svenska och engelska både skriftligt och muntligt, samt B-körkort är krav för tjänsten.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökan

Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och
din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/220
Kontakt
  • Henrik Smith, rekryterande chef, +46 46 222 93 79
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-01-23
Sista ansökningsdag 2020-02-23

Tillbaka till lediga jobb