Lunds universitet, LTH, Institutionen för reglerteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Matematisk optimering är ett spännande och brett ämne, som omfattar både djup matematik och handfast implementering. Det är en grundbult i många ingenjörsskaper, som maskininlärning, signalbehandling, reglerteknik, och bildrekonstruktion. Med explosionen av tillämpningar inom maskininlärning har optimering aldrig varit mer relevant.

Vi har en öppen doktorandtjänst i optimeringsgruppen på Institutionen för reglerteknik, en institution i toppklass. Institutionen har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen. Här sker forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat med utmaningar och samarbeten både inom akademin och med industripartners, både nationellt och internationellt. En doktorsgrad ger dig en perfekt grund för en spännande karriär, inom universitetsvärlden eller i näringslivet. Lunds universitet och Institutionen för reglerteknik välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Projektet är finansierat av grenen för Matematik för AI inom Wallenberg Autonomous System Program (WASP). Projektets fokus är optimeringsalgoritmer för maskininlärning, med speciellt fokus på saddle-point problem som uppkommer, t. ex., vid träning av Generative Adversarial Networks (GANs). Doktoranden kommer vara del av WASPs nationella doktorandskola inom matematik för AI, och kommer ha möjlighet till längre forskningsvistelser utomlands.

Forskarutbildningsämne
Reglerteknik

Arbetsuppgifter
En doktorandanställning varar fem år och består av tre huvuddelar:
- forskningsprojekt, inklusive resor till konferenser, seminarier etc., och
- forskarutbildningskurser, både nationella och internationella kurser (90hp), samt
- undervisning (max 20%), inklusive labhandledning, tentamensansvar och utvecklingsarbete. Denna del omfattar också professionell utveckling, t.ex. arbete med mångfald och likabehandling, anordnande av arrangemang på institutionen mm.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
• avlagt examen på avancerad nivå eller
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Reglerteknik uppfyller den som har:
• kunskaper motsvarande "FRT010 Reglerteknik, allmän kurs" fördjupning på magisternivå med relevans för ämnet, eller
• civilingenjörsexamen, master inom matematik, eller motsvarande kompetens.

Övriga krav:
• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
• God språklig analytisk förmåga.
• Nyfikenhet på forskning och undervisning.
• Kreativitet med god förmåga till samarbete och nätverkande.
• Proaktivitet.
• Uthållighet och ett metodiskt arbetssätt.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:
• Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, särskilt inom reglerteknik, matematik och närliggande ämnen.
• Förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
• Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
• Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Vid bedömningen beaktas betyg och referenser, men även exempelvis examensarbete och näringslivserfarenhet, samt de sökandes kompetens inom aktuella forskningsprojekt. Vid bedömningen beaktas även god samarbetsförmåga, driv, kreativitet och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och professionell utveckling förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Lägsta ingångslön är 30 500 kr per månad i 2018 års löneläge.

Vi avser anställa 1-3 doktorander.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsområdet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Kom ihåg att svara på urvalsfrågorna. De sökande som blir kallade till intervju kommer också att få genomföra ett arbetsprov.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/250
Kontakt
  • Pontus Giselsson, +46462229744
  • Anders Rantzer, +46462228778
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-02-04
Sista ansökningsdag 2020-03-20

Tillbaka till lediga jobb