Lund University, Department of Human geography

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 55 anställda, 400 helårsstudenter och ett 25 tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. De senaste decennierna har institutionen varit mycket framgångsrik i konkurrensen om såväl fakultetsmedel som externa forskningsanslag. I tillägg till de många nationella och internationella samarbeten och nätverk som etablerats har institutionen nära kopplingar till ett brett spektrum av institutioner vid Lunds universitet. Centrala forsknings- och undervisningsområden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, landskapsgeografi, urban och social geografi samt GIS. Institutionen har en avdelning för humanekologi (med en egen forskarutbildning). Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad och flera av institutionens kurser och program vänder sig till internationella studenter. Institutionen bedriver sin verksamhet i moderna lokaler i centrala Lund.

Arbetsuppgifter:
Forskarutbildningen i kulturgeografi och ekonomisk geografi omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand skall ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Doktoranden förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön vid institutionen samt bör räkna med institutionstjänstgöring med främst undervisning på högst 20 procent. Forskningen skall bedrivas inom kulturgeografi och ekonomisk geografi och med fördel ansluta till något av de forskningsomååden som bedrivs vid institutionen (för vidare information se: https://www.keg.lu.se/forskning ).

Anställningen förutsätter att innehavaren antas som forskarstuderande i kulturgeografi och ekonomisk geografi. Information om forskarutbildningen i kulturgeografi och ekonomisk geografi finns på: www.keg.lu.se/forskning/forskarutbildning/doktorandutbildning-i-samhallsgeografi

Behörighet:
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
• Avlagt examen på avancerad nivå
• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i kulturgeografi och ekonomisk geografi har den som avlagt examen på avancerad nivå i kulturgeografi och ekonomisk geografi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Examen skall innehålla självständiga arbeten omfattande minst 30 högskolepoäng eller motsvarande, varav hälften på avancerad nivå. Vidare skall den sökande behärska engelska i tal och skrift motsvarande engelska B vid svenska gymnasiet.

Bedömningsgrund:
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Redogörelse för forskningsintresse i relation till institutionens forskningsprofil samt tidigare uppsatser och publicerat material är viktiga dokument för att bedöma denna förmåga. Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är av stor vikt.

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla:
• Ett introduktionsbrev omfattande max 700 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen i kulturgeografi/ekonomisk geografi vid Lunds universitet
• Meritförteckning som visar behörighet för forskarutbildning i kulturgeografi och ekonomisk geografi
• Examensbevis och betyg
• Uppsats/uppsatser, motsvarande sammanlagt 30 högskolepoäng, på kandidatnivå eller avancerad nivå i kulturgeografi/ekonomisk geografi eller ämne som bedöms som likvärdigt
• Kortfattad forskningsplan (max 2000 ord inklusive referenser). Planen ska tydligt beskriva hur den planerade forskningen anknyter till ämnet kulturgeografi/ekonomisk geografi.
• Namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner
• Övriga skrifter eller handlingar som är relevanta för anställningen.

Ansökan skall vara på engelska. 

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 september 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/289
Kontakt
  • Tomas Germundsson, studierektor forskarutbildning, +46 46 222 84 21, tomas.germundsson@keg.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-01-29
Sista ansökningsdag 2020-02-29

Tillbaka till lediga jobb