Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter
Skogen bidrar till människans välbefinnande på många sätt. För att undvika överanvändning och oönskade ekosystemförändringar behöver skogens multifunktionalitet beaktas vid framtagandet av strategier och policy för skogens skötsel. Målsättningen med det transdisiplinära projektet är att kvantifiera och visualisera hur olika adaptiva skötselstrategier kan bidra till klimatlösningar och uppfyllandet av miljömål vid övergång till ett fossilfritt samhälle. Doktoranden kommer att arbeta med ekosystemmodellering för att beräkna hur klimat och skogsskötsel påverkar olika ekosystemtjänster, skogsbrukets ekonomi och risktagande. Vi kommer att ta fram explorativa scenarier för Sverige, och tillsammans med avnämare diskutera hur kunskap och osäkerheter kring ekosystemtjänster och klimatförändringseffekter kan påverka valet av långsiktig skötselstrategi. Modellberäkningar och visuali-seringar av handlingsalternativ som tas fram kommer att göras tillgängliga för avnämare, med instruktioner om hur de kan användas som underlag vid val av skötsel och vid diskussioner kring policyalternativ för att uppnå olika samhällsmål.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
• avlagt examen på avancerad nivå eller
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

  • Sökande ska ha magisterexamen i naturgeografi och ekosystemvetenskap, ekologi, biologi, geografiska informationssystem eller annan relevant bakgrund
  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
  • Grundläggande ekologiska kunskaper
  • Grundläggande kunskaper i statistik
  • Erfarenhet av att arbeta med ekosystemmodellering och programmering (C++)

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:
1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:
• Goda kunskaper i skogsekologi och skogsskötsel är en merit.
• Erfarenhet att arbeta med GIS och stora dataset.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/349
Kontakt
  • Anna Maria Jönsson, Professor, 046-222 94 10, anna_maria.jonsson@nateko.lu.se
  • Natalie Nyman, Personaladministratör, 046-222 78 72, natalie.nyman@cgbkansli.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-01-30
Sista ansökningsdag 2020-03-15

Tillbaka till lediga jobb