Faculty of Engineering, LTH, The Department of Construction Sciences

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Ämnet hållfasthetslära behandlar metoder och principer för att kunna bestämma deformationer, spänningar och kollapsfenomen i deformerbara kroppar. Hållfasthetslära är ett basämne inom maskinteknik och av grundläggande betydelse för närstående discipliner. De problem och frågeställningar som behandlas inom hållfasthetslära har tydlig relevans för industriella tillämpningar. Forskning i ämnet är speciellt inriktad mot: konstitutiv mekanik, numeriska metoder, mikrostrukturmekanik, strukturoptimering, brottmekanik, stabilitetsanalys och experimentella metoder.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock maximalt 20% av arbetstiden.

Anställningen ingår i ett forskningsprojekt som är finansierat av Vetenskapsrådet och som syftar till att identifiera mekanismer som styr interaktionen mellan partiklar och korngränser i metalliska material på mikronivå, så kallad ”Zener pinning”. I synnerhet kommer detta att analyseras i relation till fenomenet abnorm korntillväxt, som är en industriellt viktig metallurgisk process. Projektet kommer i huvudsak att fokusera på numerisk modellering och simulering baserad på finita element eller finita differenser, exempelvis fasfältsmodellering. För detta kommer doktoranden att behöva implementera egna numeriska beräkningsverktyg. Eventuellt kan experimentella undersökningar också ingå i arbetet.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Hållfasthetslära uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng inom ämnesområdet, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom maskinteknik, teknisk fysik, teknisk matematik, eller väg och vattenbyggnad.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper krävs i engelska, både i tal och i skrift.
 • Mycket goda kunskaper inom avancerad materialmodellering, till exempel kontinuumsmekanik och plasticitetsteori.
 • Mycket goda kunskaper kring finita elementmetoden (FEM), inte bara begränsad till användning av kommersiell FEM-programvara.
 • Goda kunskaper inom hållfasthetslära, materialvetenskap och fysik.
 • Goda kunskaper inom programmering.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Meriterande:

 • Intresse för, och kunskaper inom, matematisk modellering och numeriska beräkningar samt materialvetenskap.
 • Erfarenhet av Linuxbaserade operativsystem samt av programmering i Fortran, Matlab och Python.
 • Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.
 • Erfarenhet av experimentella metoder för karakterisering av metalliska material.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan skall innehålla ett personligt brev med motivering av varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar din erfarenhet, dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan skall även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i det fall arbetet inte är avslutat, minst två referenser med kontaktuppgifter samt övriga handlingar som du önskar åberopa.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/456
Kontakt
 • Håkan Hallberg, hakan.hallberg@solid.lth.se, +46 46 222 90 92
Publicerat 2020-02-14
Sista ansökningsdag 2020-03-13

Tillbaka till lediga jobb