Lunds Tekniska Högskola, LTH, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Avdelningen för förbränningsmotorer är en världsledande forskningsverksamhet med fokus på motorreglering, alternativa bränslen, nya förbränningskoncept och fundamentala studier med optiska motorer. Verksamheten har ett nytt motorlaboratorium med 12 testceller och ca 30 anställda varav ca 20 är doktorander. Motorforskningen i Lund omfattar mer än 50 forskare vilket även inkluderar personal från Förbränningsfysik, Strömningsteknik, Reglerteknik och Värmeöverföring.

Arbetsuppgifter
Denna doktorandtjänst är en del av EU Horizon 2020-projektet och benämns FASTWATER. Huvudfokus för FASTWATER är studier av metanol som ett miljövänligt bränsle för fartygstransporter. Metanol är ett klimatneutralt bränsle som framställs från förnyelsebar råvara. Dessutom är tillgången till metanol god i dagens hamnar. Metanol är ett flytande bränsle vilket är en stor fördel för fartygets design, samtidigt som det möjliggör en relativt enkel konvertering till mentanoldrift i befintliga fartyg. FASTWATER-projektet siktar på att skapa en väg för en snabb omställning från fossila bränslen, vilket ska resultera i minskning av skadliga utsläpp till obetydliga nivåer från vattenburna transporter. FASTWATER-konsortiet har tidigare framgångsrikt arbetat med metanolprojekt (speciellt vattenburna transporter) och inkluderar många samarbetspartners, bland annat skeppsvarv, skeppsägare, motortillverkare, en utrustningsleverantör, en klassificeringsorganisation, en metanolproducent, en stor hamn och forskningsinstitut. FASTWATER-projektet kommer specifikt utveckla och demonstrera teknik för metanolanvändning, vilket inkluderar lösningar för konvertering till metanoldrift och även nästa generationens system. Universella och skalbara eftermonteringslösningar samt mellan- och högvarviga metanolmotorer kommer att utvecklas, demonstreras och kommersialiseras. Demonstrationerna kommer ske i en bogserbåt, en lotsbåt och ett kustbevakningsfartyg. Även framtagandet av en komplett design av metanoldrivna flodbåtar är ett mål.

Förutom att koordinera projektet så fokuserar Lunds universitet även på utvecklingen av nästa generations kompressionsantända metanolmotorer som kan utnyttja metanolens goda egenskaper som motorbränsle för att uppnå högre verkningsgrad och minskade utsläpp. Lunds universitets mål är att 1) i en motorrigg, experimentellt utveckla motorkonceptet som i dagsläget använder tändförbättrare, till att reducera eller helt eliminera behovet av denna; och 2) genom att studera alternativa koncept bidra med rekommendationer på vilket metanolmotorkoncept som bör investeras i inför en marknadsintroduktion.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har:

 • minst 90 hp med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 hp på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete på minst 30 hp på avancerad nivå inom ämnesområdet eller
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen görs utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå med särskild tonvikt på kandidatens förmåga att presentera, förklara och försvara sitt examensarbete vid en intervju. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Doktorandkandidaten bör ha en utbildning som civilingenjör/naturvetare inom relevant område som t.ex. maskinteknik, teknisk fysik, fysik eller motsvarande. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskole-förordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Du söker anställningen via länken längst ner i annonsen. Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 juni 2020
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/457
Kontakt
 • Sebastian Verhelst, 046-222 79 00, sebastian.verhelst@energy.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-02-10
Sista ansökningsdag 2020-03-16

Tillbaka till lediga jobb