Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Ämnesområdet för denna doktorandtjänst är Elektroteknik och specifikt massiv MIMO, en trådlös kommunikationsteknik som för närvarande har fått stor uppmärksamhet som en hörnsten för och bortom femte generationens trådlösa system, eftersom ett stort antal antenner och sändar-/mottagarenheter kan ge upphov till stora vinster i energi- och spektraleffektivitet. På grund av det stora industriella intresset av området har vi initierat ett stort gemensamt forskningsprojekt med Ericsson AB där vi gemensamt kommer att undersöka olika aspekter av tillämpningar och teknologier för massiv MIMO. Denna doktorandtjänst fokuserar på modellering och karakterisering av radiokanalens egenskaper för millimetervågssystem med många antenner, med specifikt fokus på radiokanalens riktningsegenskaper och dynamiska egenskaper i millimetervågssystem.

Arbetsuppgifter
Forskningen fokuserar på modellering och karakterisering av radiokanalens egenskaper för millimetervågssystem som använder många antenner. Du kommer att delta i och planera mätkampanjer, och analysera mätdata med fokus på radiokanalens riktningsegenskaper och dynamiska beteende. Baserat på karakteristiken kommer du utveckla modeller som beskriver riktningsegenskaper och dynamiskt beteende. Dessa modeller kommer att utgöra riktlinjer och testfall vid framtagande av lobformningsstrategier för framtida trådlösa kommunikationssystem.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet från matematisk modellering eller analys av trådlösa kommunikationssystem. Detta inkluderar också erfarenhet från programvara som typiskt används såsom MATLAB.
 • Praktisk erfarenhet från RF-mätningar.
 • Kunskaper i teoretisk elektroteknik och antenndesign.
 • Kunskaper i RF-design.
 • Erfarenhet från mätning och modellering av radiokanalens egenskaper.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/544
Kontakt
 • Fredrik Tufvesson, +46 46 222 46 29
Publicerat 2020-02-14
Sista ansökningsdag 2020-03-13

Tillbaka till lediga jobb