Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställningen som universitetslektor är placerad vid institutionen för laboratoriemedicin i Lund och tidsbegränsas enligt § 5 p 1 (ALVA) lagen om anställnigsskydd, LAS. Anställningen gäller under perioden 2020-09-01 tillsvidare dock längst t o m 2021-02-28.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår eget forsknings- och utvecklingsarbete, undervisning samt administration.

Innehavaren skall delta i undervisning och handledning inom grundutbildning, avancerad utbildning och forskarutbildning. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Den sökande skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare, ha väl vitsordad vetenskaplig kompetens och inneha betydande forskningsanslag från ledande nationell (som t ex VR) eller internationell anslagsgivare.

Vikt kommer också fästas vid pedagogisk skicklighet, förmåga att handleda doktorander och vid administrativ skicklighet. Pedagogisk skicklighet ska visas såväl inom undervisning som inom handledning på grund- avancerad och forskarutbildningsnivå.

Hänsyn kommer också tas till visad förmåga till ledarskap, samarbetsförmåga samt till visad förmåga attinteragera med det omgivande samhället.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Anställningen är en visstidsanställning vid avdelningen för arbets- och miljömedicin vid institutionen för laboratoriemedicin i Lund.

Innehavaren av anställningen måsta ha visat förmåga att leda arbete på avdelningsnivå eller motsvarande, för att kunna vara delansvarig för en välfungerande arbetsmiljö vid avdelningen.

Erfarenhet av etiska frågeställningar och tillståndsansökningar inom registerforskning, av biobanker och deras hantering samt av toxikologi och epidemiologisk forskning är tungt meriterande.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.medicin.lu.se/lfn

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning.

Ytterligare upplysningar lämnas av stf prefekt Håkan Axelson, tel: 046-222 64 34, e-post: Hakan.Axelson@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av chef enheten rekrytering, lön och HR-stöd, Kajsa Johnsson, tel 046-222 08 22, e-post: Kajsa.Johnsson@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökan
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2020-06-02.

Ansökanredovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till
läraranställning (se www.medicin.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2021-02-28
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/609
Publicerat 2020-05-12
Sista ansökningsdag 2020-06-02

Tillbaka till lediga jobb