Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för matematisk fysik är gemensam för naturvetenskaplig och tekniska (LTH) fakulteterna och är en del av fysiska institutionen. Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik, vilket innefattar teoretisk forskning inom kärnstrukturfysik, nanometerfysik, kvantinformation, atomfysik och materialmodellering, med flera samarbeten både internationellt och inom Lunds Universitet.

WACQT, Wallenberg Centre for Quantum Technology, är ett 10-årigt initiativ med målet att föra fram svensk akademi och industri till forskningsfronten inom kvantteknologi. De fyra pelarna inom kvantteknologi är kvantdatorer, kvantsimulationer, kvantkommunikation och kvantavkänning. Centrat finansieras huvudsakligen av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, med extra stöd från de deltagande universiteten och industrin.

Arbetsuppgifter
Projektbeskrivning: I den så kallade andra kvantrevolutionen, som nu äger rum världen över, så skapas, karakteriseras och kontrolleras kvantmekanisk superposition och sammanflätning med en hitintills oöverträffad precision i en mängd olika fysikaliska system. Denna utveckling fördjupar vår förståelse för de fysikaliska lagarna som styr den mikroskopiska världen och öppnar möjligheter för ny teknik baserat på kvantmekanikens grundläggande principer. Det övergripande målet med sådan kvantteknologi är att utnyttja superposition och sammanflätning för radikala förbättringar av kapacitet, känslighet och hastighet för ett brett spektrum av tillämpningar inom områden som informationsbearbetning, materialvetenskap och elektronik.

Detta projekt handlar om känslig kvantavkänning, ett av huvudområdena inom kvantteknologi, baserad på icke-klassiska mikrovågor. Doktoranden kommer teoretiskt att analysera de icke-klassiska egenskaperna hos propagerande mikrovågor, skapade av elektrisk transport genom ett nanometerstort kvantpunktssystem inbäddat i en mikrovågsresonator. Dessutom kommer möjliga fundamentala experiment för känslig kvantavkänning baserat på icke-klassiska mikrovågor föreslås och analyseras teoretiskt.

Förväntade arbetsuppgifter: Arbetet kommer främst att bestå av analytiska beräkningar men även numeriska simuleringar kommer genomföras. De olika teoretiska verktygen kommer vara bland annat täthetsmatristeori, input-output formuleringen av spridningsteori samt vägintegralformuleringar av statisiska egenskaper hos transporterade mikrovågor och elektroner. Projektet kommer utföras i nära samarbete och diskussion med V. Maisis grupp, där relaterade experiment utförs. Vi förutser också samarbete med andra Lund WACQT och NanoLund-grupper samt med G. Johanssons teorigrupp vid Chalmers, där relaterad expertis finns. Det kommer finnas stort utrymme för doktoranden att påverka både projektens utformning och graden av analytiskt visavi numeriskt arbete, baserat på doktorandens förmåga och intresse. Som doktorand inom WACQT kommer du också vara en del av WACQTs forskarskola, vilket innebär möjligheter till gemensamma kurser och sommar/vinterskolor tillsammans med doktorander från andra universitet inom centrat.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. 

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom fysik tas i beaktande.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Önskvärda meriter

 • Starkt meriterande är både kurser och kandidat/examensarbete inom teoretisk fysik, med fokus på kvantmekanik, statistisk fysik och fasta tillståndets teori.
 • Goda programmeringskunskaper i Python eller motsvarande är också meriterande.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Den sökande ombeds att svara på urvalsfrågorna, vilka är det första steget i ansökandeprocessen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/618
Kontakt
 • Peter Samuelsson, Universitetslektor, +46462229078
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-02-17
Sista ansökningsdag 2020-03-31

Tillbaka till lediga jobb