Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Anställning
Anställning tillsvidare som universitetslektor i njurmedicin förenad med anställning som specialistläkare/överläkare vid Skånes universitetssjukhus, med placering tillsvidare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, forskning och klinisk verksamhet samt medverkan i de ledningsgrupper som finns inom en medicinsk fakultet. En viktig del är att utveckla forskningen inom njurmedicin och därtill närliggande fält. Institutionen har en lång tradition av forskning kring folkhälsosjukdomar och prevention. Stora insamlade kohorter i Malmö ligger till grund för mycket av denna forskning. Innehavaren förutsätts fortsätta detta arbete och stimulera kollegor att börja/fortsätta forskning med bred inriktning. I detta ingår handledning av doktorander. Det förväntas också att forskningen ska kunna bidra till den kliniska utvecklingen inom njurmedicin med inriktning mot kronisk njursjukdom, diagnostik, behandling och prevention. Detta skall ske i nära samarbete med andra forskargrupper vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Innehavaren förväntas driva en bred forskning och gärna i samarbete med internationella grupper. I anställningen ingår också interna och/eller externa förtroendeuppdrag. Undervisning inom fakultetens olika utbildningsprogram på grundläggande nivå och specialistnivå samt andra undervisningsuppdrag ingår.
Om den anställde saknar fem veckor högskolepedagogisk utbildning då vederbörande anställs, ingår det i den anställdes arbetsuppgifter att genomföra utbildningen under de två första åren av anställningen. Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat vetenskaplig skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vidare krävs pedagogisk skicklighet. Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Den sökande ska vara legitimerad läkare och specialistkompetent i njurmedicin.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Vetenskaplig skicklighet såsom i form av god nationell och internationell nivå som forskare. Meriterande är internationell samverkan och egna erhållna forskningsanslag.
Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet inom forskning av betydelse för njurmedicin och kroniska sjukdomar med vitsordad vetenskaplig kompetens inom njurmedicin. Vidare skall den sökande ha visat skicklighet inom undervisningen och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Meriterande är erfarenhet av handledning av doktorander.
Den sökande ska visa förmåga till ledarskap, visa förmåga att interagera med det omgivande samhället samt ha god samarbetsförmåga.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor:
Se Regelverk

Övrig information
Upplysningar lämnas av dekanus Kristina Åkesson, tel. +46 40 39 11 57, kristina.akesson@med.lu.se  och prefekt Patrik Midlöv tel. + 46 40 39 13 63, patrik.midlov@med.lu.se
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel. +46 46222 71 11, helene.berggren@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2021-06-30. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/lfn  under rubrik Meritsammanställning och CV).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/675
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-03-18
Sista ansökningsdag 2021-06-30

Tillbaka till lediga jobb