Lunds universitet, LTH, Kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Avdelningen för teknisk mikrobiologi vid Kemiska institutionen bedriver forskning inriktad på industriellt relevanta områden som mikrobiell produktion av biobränslen, biokemikalier, probiotika och livsmedelssäkerhet till mer grundläggande forskning som berör cell-baserad biokatalys, biofilmsfunktion vid dricksvattenproduktion och DNA-baserad analys som omfattar sekvensering och pre-PCR processing metoder.

Projektbeskrivning
Projektet kommer att omfatta analyser av mikrobiella samhällen som bidrar till dricksvattenrening i biologiska långsamfilter. Fältarbete ska bedrivas på några stora vattenverk i Sverige. Analysresultaten från biofilmsstudierna samt andra parametrar som beskriver dricksvattenkvalitén kommer att modelleras med målet att optimera och förutsäga den biologiska reningen i långsamfilter utifrån framtida klimatpåverkan.

Projektet kommer utföras vid avdelningen för teknisk mikrobiologi, och inkluderar nära samarbete med avdelningen teknisk vattenresurslära (Institutet för Bygg- och Miljöteknik), Matematikcentrum, samt dricksvattenproducenter.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kommer det att ingå att medverka i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för teknisk mikrobiologi uppfyller den som har 

 • minst 30 högskolepoäng inom ämnesområdet (motsvarande biovetenskap), varav minst 15 högskolepoäng på avancerad samt ett fördjupningsarbete på 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan examen på jämförbar avancerad nivå med inslag av tillämpade biovetenskaper

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, tex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Praktisk erfarenhet av bioinformatik
 • Praktisk erfarenhet av programmering i R
 • Praktisk erfarenhet av provtagning i fält
 • Erfarenhet av att sammanställa artiklar för vetenskaplig kommunikation och publicering på svenska och engelska

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, uppgifter till minst två referenser, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, rekommendationsbrev etc.).

Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 augusti 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/781
Kontakt
 • Catherine Paul, universitetslektor, +46 46 222 91 10
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-03-13
Sista ansökningsdag 2020-04-17

Tillbaka till lediga jobb